Koosolekute läbiviimine

Tänapäevases töökeskkonnas veedavad paljud inimesed märkimisväärselt aega nõupidamistel või koosolekutel osaledes või neid juhtides. Samas on rahulolu koosolekute tulemuslikkusega tihti väike. Treeningu eesmärk Treeningu eesmärgiks on arendada koosolekute eesmärgistamise ja juhtimise oskusi selleks, et suurendada koosolekute tulemuslikkust ja osalejate rahulolu. Treeningu teemad ja harjutused Millised on koosolekute liigid ja eesmärgid, osalejate rollid Miks nõupidamised ebaõnnestuvad … Read more

Eesmärgistamine

Oskuslik eesmärkide püstitamine on eelduseks suurepäraste tulemuste saavutamisel.  Eesmärgistamisega tegeleb igaüks, kes tahab olla edukas. Hästi püstitatud eesmärgid innustavad ja motiveerivad ning muudavad lihtsaks tulemuste hindamise. Koolituse eesmärk Eesmärgistamise koolitus aitab selgusele jõuda prioriteetides, seada motiveerivaid ja arendavaid eesmärke nii endale kui meeskonnale ning õpetab, kuidas konkreetselt sõnastada ja muuta mõõdetavaks nii äritulemuste kui isiksusliku … Read more

Konfliktide juhtimine

Vastuolud ja konfliktid on meie elu lahutamatu osa. Konflikt iseenesest ei ole hea ega halb. Loeb see, kuidas me neid lahendame – konstruktiivselt ja suhteid säilitavalt või destruktiivselt, rikkudes suhteid ja alandades enesehinnangut. Treeningu eesmärk Treeningu eesmärk on arendada osalejate suhtlemis- ja mõjutamisoskusi ning tutvustada erinevaid konfliktilahendusmudeleid ja -strateegiaid. Treeningu teemad ja harjutused Konfliktide juhtimise … Read more

Motiveerimisoskused

Teise inimese motivatsiooni tekke ja hoidmise toetamine võib olla oluline väga erinevates eluvaldkondades. Erinevaid motivatsiooniteooriaid on viimasel aastasajal loodud kümneid ja kümneid. Ükski neist ei ole vale, samas ei suuda ükski neist ka lõpuni ära seletada motivatsiooni olemust. See on mõistetav, sest erinevalt näiteks kompetentsidest või isiksuseomadustest, on motivatsioon ajas väga kiiresti muutuv ja individuaalne … Read more

Mõjutamisoskused

Mõjutamisoskused on kaasasündinud ja selleks, et oma tahtmist saada, rakendatakse neid esialgu intuitiivselt. Elu jooksul õpitakse nii mõndagi juurde, paraku usutakse jätkuvalt, et suhtlemine ja mõjutamine on midagi, mis peab inimesel tulema iseenesest.  Võib aga üsna kindlalt öelda, et intuitiivne suhtlemine ei ole kuigi tõhus ja tihti on tulemused planeeritule hoopis vastupidised – intuitiivne ja … Read more

Juhtimisoskused

Juhiks ei sünnita, juhiks saadakse. Nagu iga teinegi oskus, on ka inimeste juhtimise oskus õpitav. Aega-ajalt tuleb siiski ette, et juht vajab uusi teadmisi või teatud oskuste lihvimist, et muutuvas keskkonnas väiksema energiakuluga toime tulla ja õigetele asjadele keskenduda. Developdesign® on välja töötanud rea erinervaid juhtimiskoolituse programme, mida kohandatakse vastavalt vajadusele ja kliendi soovile. Eelintervjuude … Read more

Organisatsiooni väärtuste kaardistamine

Paljud organisatsioonid on sõnastanud oma põhiväärtused, millele nad tuginevad eesmärkide püstitamisel ja töö korraldamisel. Kuid nende väärtuste kõrval, mida soovitakse näidata klientidele, tarbijale või äripartneritele, võivad organisatsioonis olevad inimesed või meeskonnad kanda veel teisigi väärtusi, mis oluliselt mõjutavad igapäevatöö tulemusi. Eesmärk Selleks, et  arendada väärtuspõhist juhtimist, parandada koostööd ja teineteisemõistmist, vähendada konflikte, viia läbi muudatusi … Read more

Standardite, protseduuride ja juhendmaterjalide koostamine

Standardite, protseduuride ja juhendmaterjalide koostamise peamiseks eesmärgiks on organisatsiooni tööprotsesside reguleerimine ja ühtlustamine. Materjalide koostamine on loominguline protsess, kus loojateks on organisatsiooni liikmed ise koostöös konsultandiga. Konsultandi töö seisneb eesmärgistamises, loomeprotsessi suunamises, kitsaskohtadele tähelepanu juhtimises ning analüüsis ja lõpptulemuse vormistamises. Standardite, protseduuride ja juhendmaterjalide koostamise aluseks on organisatsiooni seniste käitumisjuhendite, kultuuri ja tööprotsesside uuring/analüüs. Konsultandiga … Read more

Meeskondade ja koostöö arendamine

Meeskonna juhtimine, arendamine  ja koostööoskused on tänapäeva organisatsioonides võtmeküsimuseks tulemuste saavutamisel. Koostööoskused ei ole meile kaasa sündinud, neid tuleb õppida ja arendada Koostöö on tegutsemine ühise eesmärgi saavutamiseks. Otsitakse lahendusi, mis on üheaegselt kasulikud nii grupi liikmetele üksikult kui ka grupile tervikuna. Hästi toimiva koostöö korral võib juhtuda nii, et koos saavutatakse rohkem kui oleks võimalik … Read more

Loovuse arendamine

Inimene on oma olemuselt loov. Loovus ei ole mitte ainult kirjanduse või kunsti viljelejate pärusmaa, vaid võimaldab leida igaühel uudseid ja sobilikke lahendusi oma tegevustes. Sageli pärsime me oma loovust kriitika, perfektsionismi, stereotüüpsete mõtteviiside, hirmu ja muretsemisega. Et loovust vallandada, peame suutma näha asju veidi teise nurga alt, vabaneda pidurdavatest, sageli enda loodud raamisest ning … Read more