Mõjutamisoskused

Mõjutamisoskused on kaasasündinud ja selleks, et oma tahtmist saada, rakendatakse neid esialgu intuitiivselt. Elu jooksul õpitakse nii mõndagi juurde, paraku usutakse jätkuvalt, et suhtlemine ja mõjutamine on midagi, mis peab inimesel tulema iseenesest.  Võib aga üsna kindlalt öelda, et intuitiivne suhtlemine ei ole kuigi tõhus ja tihti on tulemused planeeritule hoopis vastupidised – intuitiivne ja teadvustamata käitumine põhjustab segadust, konflikte ja suhete halvenemist.

Treeningu eesmärk

Eesmärk on arendada osalejate suhtlemis- ja mõjutamisoskusi ja selleks vajalikke suhtlemistehnikaid, eeskätt selge eneseväljenduse, aktiivse kuulamise ja kontaktioskusi.

Treeningu tulemus (õpiväljundid)

Mõjutamisoskuste treening aitab mõista:

  • Milline on minu mõju teistele ja teiste mõju minule,
  • Millised on minu tõhusad ja ebaefektiivsed käitumismustrid keerulistes olukordades,
  • Millised oskused ja hoiakud aitavad mul olla parm mõjutaja,
  • Milliseid mõjutamistehnikaid millises olukorras kasutada,
  • Kui hästi saan ma hakkama manipuleerijatega,
  • Mis on kehtestav käitumine,
  • Kuidas võitja-võitja mõtteviisi konfliktide lahendamisel rakendada.

Praktiliste harjutuste käigus:

  • Õpitakse mõjutamisoskusi igapäevaolukordades rakendama,
  • Saadakse tagasisidet, mis aitab märgata oma tugevusi ja neile teadlikumalt toetuda,
  • Vahetatakse intuitiivsed ja ebatõhusad mõjutamisviisid tõhusamate kehtestamisviiside vastu.

Sihtgrupp

Kõik inimesed, kelle töö sisaldab teiste mõjutamist või kes soovivad arendada oma mõjutamisoskusi tööväliste suhete parandamiseks.

Koolitusgrupi suurus on 6-12 inimest.

Formaat

2-päevane või 1+1 päevane videotagasisidega treening viiakse läbi kahe suhtlemistreeneri juhendamisel.

Meetodid ja materjal

Koolitusel kasutatavad meetodid lähtuvad täiskasvanukoolituse põhimõtetest, on kaasavad ja osalejaid aktiviseerivad. 5-15 min. lühiloengud vahelduvad harjutuste, grupiarutelude, ajurünnakute ja eneseanalüüsiharjutustega. Kasutatakse mahukaid videotagasisidega harjutusi/rollimänge.

Teoreetilise koolitusmaterjali saavad osalejad konspekti ja töövihikuna, mis võimaldab teemade juurde ka hiljem tagasi pöörduda. Koolituse käigus valminud grupitööde ja ajurünnakute materjalid saadetakse osalejatele koolituse järgselt elektroonselt (e-kirjaga).

Treeninguga seondub

Näide tagasisidest

Ridango projektijuhid

Väga heade näidete ja põhjalikkusega pani end kuulama ja kaasa mõtlema. Suurepärane!

Kuidas öelda “ei” ja kuidas mõjutada inimesi tegema seda, mida sul on vaja.

Kõike, mida meile tutvustati, on võimalik ja ka kasulik kasutada igapäevaselt ja ka tulevikus.

Kommunikatsiooni kultuurilisi eripärasid võinuks rohkem arutada – iga kontseptsioon alati ei sobi kõigis kultuuriruumides.