Kvaliteedisüsteem

Meie koolituste kvaliteedi loojad ja tagajad on meie koolitajad. Nemad hoolitsevad selle eest, et õppekavad ja koolitusprogrammid, sotsiaalne, vaimne ja füüsiline õppekeskkond ning täiendkoolitustegevuse juhtimise protsessid oleksid mitte ainult vastavad seaduse nõuetele, vaid parimad, mida pakkuda saab.

Koolitajate kvaliteet tugineb meie eriväljaõppele, regulaarsetele täiendkoolitustele, arenguvestlustele, kovisiooni ja supervisiooni kasutamisele ning laiemas kutsevõrgustikus osalemisele. Kõik meie koolitajad ja koostööpartnerid on läbinud täiskasvanute koolitaja/ suhtlemistreeneri väljaõppe ning omavad andragoogi ja/või suhtlemistreeneri kutsetunnistust. Põhikoolitajate tutvustused, CV-d ja kvalifikatsioonitõendid leiat siit.

Klienditagasiside kogumine ja analüüs ning koolituste tulemuslikkuse uuringud võimaldavad meil tagada, et meie programmid, materjalid ja koolitusmeetodid on kaasaegsed ja ühiskonnas toimuvatele arengutele vastavad.

Viime läbi regulaarseid protsessi- ja tootearendusseminare. Kvaliteedikriteeriumid ja -põhimõtted, mida jälgime, on sellised:

Developdesign kvaliteedimudel

Tellija/sihtgrupp                 

Meie programmid on “rätsepatöö”, milles ühitame parimal võimalikul viisil tellija/rahastaja ning koolitatavate eesmärgid ja ootused õpiväljunditele. Vastuolude korral leiame ühisosa ning aitame osapooltel paremini mõista teise vajadusi.

Kaasloomine                        

Anname kliendi käsutusse kõik oma ressursid, kogemused ja kompetentsid. Kuid parima lahenduseni jõuame tihedas koostöös kliendiga, arvestades ja kasutades tema teadmisi  organisatsioonist ja inimestest.

Kindlus

Loome kindlustunde, mille aluseks on:

  • Kompetents. Käsitleme vaid neid teemasid ja valdkondi, milles meil on olemas nii tugev teoreetiline baas kui pikaajaline praktiline kogemus. Arendame ennast pidevalt.
  • Turvalisus. Jälgime, et koolituste keskkond oleks turvaline, seda nii füüsiliselt kui psühholoogiliselt. Peame rangelt kinni konfidentsiaalsusnõuetest.
  • Usaldusväärsus. Meie peale võib kindel olla. Lubame vaid seda, mida tegelikult ka teeme. Oleme tellijate ja osalejatega ausad ja avameelsed – ka siis, kui tõde on ebamugav.

Nähtav komponent           

Püüdleme selle poole, et koolitusmaterjalid ja visuaalne abimaterjal oleks “ajusõbralik”, nägus ja mugavalt kasutatav.

Tulemuslikkus

Tulemused on meie jaoks olulised ning tähtsad on

  • Tõenduspõhisus. Tugineme kontseptsioonidele ja mudelitele, mis pärinevad usaldusväärsetest allikatest, rajanevad teadusuuringutel ning mille tulemuslikkus on tõendatud.
  • Kohanemine. Oleme avatud muutustele ja arengutele. Jälgime ühiskonnas ja organisatsioonides toimuvat ning reageerime paindlikult ja kiiresti, et tagada parim tulemus.

Me hoolime

Ja seda väljendab

  • Kommunikatsioon. Hoiame tihedat sidet tellija esindajaga, informeerime teda kõigest olulisest, nii koolituse ajal kui enne ja pärast koolitust.
  • Mõistmine. Püüame astuda kliendi “kingadesse”, näha sügavamale ning pakkuda lahendusi, arvestades olemasolevaid tingimusi ja piiranguid.
  • Respekt. Peame lugu oma tellijatest ja koolitatavatest. Austame nende seisukohti ja väärtushinnanguid ning kohtleme neid väärikate partneritena.