Tagasiside ja hindamine

Klienditagasiside kogumine ja analüüs on lahutamatu osa meie kvaliteedisüsteemist.

Osalejate emotsionaalset reaktsiooni (rahulolu) koolitusega uuritakse kõikide koolituste puhul. Sõltuvalt koolitajate ja/või tellija huvist ning eesmärkidest uuritakse näiteks rahulolu:

  • koolituse korraldusega. Näiteks: eelinfo, registreerimine,  teavitamine, toimumisaja ja/või koolituse ajakava sobivus, transport, koolitusruumid, söök ja kohvipausid, majutus, parkimine, tõlge, materjalid, lisateenused.
  • koolitusprogrammiga. Näiteks: teema aktuaalsus, vajalikkus, eesmärkide selgus, püstitatud eesmärkide saavutamine, sisu ja teemade vastavus ootustele ja vajadustele, raskusaste, koolitusmeetodite sobivus, tempo, jaotusmaterjali kvaliteet.
  • koolitajatega. Näiteks: teema valdamine, esinemise kvaliteet, grupi juhtimine, abistamine ja tugi, individuaalne juhendamine, tagasiside andmine, suhtumine osalejatesse, ajakavast kinni pidamine, jaotusmaterjali ja abivahendite kasutamine.
  • õhkkonna ja koostööga grupis. Näiteks: grupi koosseisu sobivus, grupiliikmete omavaheline koostöö, osalemise aktiivsus ja panustamine, avatus ja avameelsus grupis, häirivad osalejad.

Sellise tagasiside kogumise viisid on erinevad, sõltuvad koolituse formaadist, ja määratakse juba koolitusprogrammi kavandamisel ja kujundamisel.

  • Koolitustega, mis on valminud koostöös erinevate partneritega (nt. Äripäeva Akadeemia, Kasvulava OÜ), kasutame enamasti partneri tagasiside-süsteeme, sealhulgas partneri koostatud kirjalikke ankeete. Partner kogub tagasiside, koondab selle kokkuvõtteks ja saadab koolituse läbi viinud koolitajatele.
  • Lühikoolituste puhul koguvad suulist tagasisidet koolitajad koolitusprotsessi käigus erinevate loov- ja arutelumeetoditega.
  • Pikemate tellitud arenguprogrammide puhul on viimasesse moodulisse planeeritud suulise tagasiside küsimine erinevate arutelumeetoditega. Samuti saadame osalejatele peale programmi lõppu lingi elektroonsele küsitluskeskkonnale. Lisaks teeme kokkuleppel tellijaga tagasiside-seminari või -nõupidamise tellija esindajatega.
  • Pikema avatud arenguprogrammi korral on programmi viimases moodulis planeeritud spetsiaalne aeg osalejate tagasisidele erinevate loov- ja arutelumeetoditega. Lisaks saadame mõne aja pärast ka kirjaliku tagasiside-küsitluse lingi.

Õpiväljundite saavutamist (õppimist) hinnatakse nende koolituste puhul, kus kursuse lõpus väljastatakse osalejatele tunnistus. Hinnatakse kõiki õpiväljundeid, mis on õppekavas ette nähtud või eelnevalt kokku lepitud tellijaga (fikseeritud pakkumuses).

Hindamismeetoditeks võivad olla suuline arvestus, kirjalik või suuline eksam, test, situatsioonide lahendamine rollimängus, individuaalne või grupiviisiline iseseisev ülesanne, esitlus või portfoolio koostamine. Hindamiskriteeriumid sõltuvad õpiväljunditest ja neist ning hindamise korraldusest antakse õppijatele teada kas enne kursuse algust või kursuse sissejuhatavas osas.

Koolitusel omandatu rakendamist töös hinnatakse ainult nende koolituste puhul, kus klient on sellise hindamise tellinud ja rahastanud. Hindamismeetoditeks on kohapealsed töövaatlused, individuaalsed või grupiintervjuud juhtidega, tellija klientide kirjalikud küsitlused ja kontrollostud.

Koolituse mõju uuringuid tehakse ainult suuremahuliste projektide puhul, kus klient on sellise uuringu tellinud ja rahastanud. Hindamismeetoditeks on tellija juhtimis- ja personalijuhtimisstatistika analüüs ning koolitusel osalejate klientide/koostööpartneritega läbi viidavad intervjuud ja küsitlused.