Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemine

Registreeritud kaubamärgiga DevelopDesign®  on tähistatud koolitus- ja konsultatsiooniteenused, mida pakuvad neli täienduskoolitusasutust: Kera OÜ, Loome OÜ, VLA Konsult UÜ ja Väike Vanker OÜ.

Isikuandmete vastuvõtmise, töötlemise ja säilitamise eest vastutavad ülalnimetatud täienduskoolitusasutuste juhatuse liikmed, kelle nimed ja kontaktid on esitatud meie rubriigis.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

  • nimi, isikukood, telefoninumber, postiaadress ja e-posti aadress;
  • koolitus- ja konsultatsiooniteenustel osalemine, teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu), pangakonto number;
  • haridustase, sugu, vanus, amet, töökoht (uuringute puhul).

Isikukoode küsitakse vaid nende õppijate puhul, kes osalevad kursustel, kus väljastatakse tunnistusi või tõendeid.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse koolitus- ja konsultatsiooniteenuste korraldusliku info ja materjalide vahendamiseks.

Isikukoodi kasutatakse tunnistuste ja tõendite väljastamiseks ja pangakonto numbrit arvete väljastamiseks või kliendile maksete tagastamiseks.

Ostuajaloo andmeid kasutatakse teenustel osalemise ülevaadete koostamiseks ning isiksustamata kujul Haridus- ja Teadusministeeriumile statistiliste aruannete esitamiseks.

Haridustaseme, soo, vanuse ja tööajaloo andmeid kasutatakse uuringute puhul isikustamata kujul statistiliste analüüside ja ülevaadete tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud kokkuleppe või lepingu täitmise eesmärgil või juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine, statistiliste andmete esitamine, tarbijavaidluste lahendamine). Uuringute korral sätestatakse isikuandmete töötlemise ning anonüümsuse ja konfidentsiaalsuse alased kokkulepped kliendilepingus.

Õigustatud huvist lähtuvalt võime juba olemasolevate klientide kontaktandmeid kasutada samalaadsete teenuste pakkumisteks. Kui klient ei soovi meie pakkumisi, siis on tal võimalik nendest igal ajahetkel loobuda saates loobumisteate mailiaadressile dd@developdesign.eu

Kaubamärgi raames isikuandmeid koguvad ja töötlevad täienduskoolitusasutused on esitanud majandustegevuse teate ja registreeritud Eesti Hariduse- ja Infosüsteemis (EHIS). Sellest tulenevalt järgivad täienduskoolitusasutused Täiskasvanute Koolitamise Seaduse (TÄKS) ja Täienduskoolituse standardi nõudeid ja kohustusi.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse kaubamärgi täienduskoolitusasutuste arvutite kõvaketastel ja serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Kaubamärgi täienduskoolitusasutused rakendavad asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Juurdepääs isikuandmetele on kaubamärgi täienduskoolitusasutuste juhatuste liikmetel ja isikuandmeid jagatakse volitatud koolitajate ja konsultantidega, kui see on vajalik koolitus- ja konsultatsiooniteenuste läbiviimiseks ning ainult teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses, järgides minimaalsuse põhimõtet. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed ning konfidentsiaalsuse.

Seadustest tulenevalt võib isikuandmeid piiratud ulatuses jagada riiklikele institutsioonidele (nt Haridus- ja Teadusministeerium, Maksu- ja Tolliamet, Töötukassa).

Kui teenustel osaleja ja teenuste eest tasuja (Tellija) on erinevad, siis jagatakse Tellijale isikuandmeid koolitusel osalenu kohta minimaalsel vajalikul määral (nimi, isikukood, õpiväljundite hindamise tulemused jms.)

Isikuandmete jagamine (nimi, aadress, telefon, e-post) võib olla vajalik kuller- või postiteenuste osutamiseks klientidele.

Konfidentsiaalsus

Kaubamärgi koolitusettevõtted tagavad tellijatele konfidentsiaalsuse. Me ei avalda kolmandatele isikutele koolitusteenuse osutamise käigus tellija organisatsiooni tegevuse kohta saadud informatsiooni (v.a. seaduses sätestatud juhtudel).

Videotreeningute käigus salvestatud materjal kustutatakse vahetult peale treeningu lõppemist. Seda ei kopeerita, säilitata ega edastata kellelegi, sh. treeningus osalenud inimestele.

Uuringute läbiviimisel tagatakse uuringus osalejate konfidentsiaalsus – raportites esitatakse tulemused üldistatuna ning ei esitata konkreetse vastaja hinnanguid tuvastataval viisil raportis ega edastata uuringu tellinud organisatsioonile. Uuringu erijuhul – 360 tagasiside hindamine kui hindajaks on juht – informeeritakse osalejat sellest, mis kujul tema vastused on nähtavad.

Isikuandmete töötlemisest teavitamine

Koolitusel või konsultatsiooniteenusel osalejatele saadetakse vastavalt kokkuleppele kas tellija või koolituse/konsultatsiooni läbiviija poolt korralduslikku eelinformatsiooni, mis muu hulgas sisaldab viidet siinsele privaatsuspoliitikale.

Uuringutes osalejaid teavitatakse isikuandmete töötlemisest e-kirjas, millega edastatakse neile uuringus osalemiseks vajalik ligipääsuinfo. Paberankeetide korral on isikuandmete töötlemise kord kirjeldatud ankeedi esilehel koos kontaktandmetega täiendavate küsimuste tekkimise korral.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha täiendusi või parandusi kaubamärgi täienduskoolitusasutuste kaudu, saates e-postiga vastava sooviavalduse ning leppides isikuandmete eest vastutajaga kokku sobiva lahenduse.

Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta, teavitades sellest kaubamärgi täienduskoolitusasutuse isikuandmete eest vastutavat isikut e-posti teel.

Isikuandmete kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust kaubamärgi täienduskoolitusasutuse isikuandmete eest vastutavat isikuga e-posti aadressi teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi. Isikuandmeid ei kustutata juhul, kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Säilitamine

Täienduskoolitusasutuste poolt väljastatud tõendite ja tunnistuste andmeid säilitatakse kuni täienduskoolitusasutuse tegutsemise lõpuni. Selle perioodi jooksul on teenusel osalenul võimalik endale tellida tunnistuse või tõendi duplikaat.

Uuringute ja küsitluste käigus laekunud andmete säilitamine võib olla vajalik edasiste kordusuuringute käigus võrdluste tegemiseks. Andmeid säilitatakse vähemalt 2 aastat (juhul, kui tellijaga pole kokku lepitud teisiti) alates uuringu või küsitluse algusest.

Kliendi ostuajaloo ja teenuste kasutamise käigus kogutud andmeid säilitatakse võimalike õigusvaidluste lahendamiseks 10 aastat alates lepinguliste suhete lõppemisest.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub kaubamärgi täienduskoolitusasutuste isikuandmete vastuvõtmise, töötlemise ja säilitamise eest vastutavate isikute kaudu. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).