Läbirääkimise meeskonna juhtimine

Kui läbirääkimisi peab ja nendeks valmistub vaid üks inimene, sõltub tema edukus vaid temast endast. Sellest, milline on ta läbirääkimisoskuste tase, stiilide valik, strateegia ja taktikate tundmine, eeltöö põhjalikkus.

Niipea, kui kaasatud on rohkem inimesi, läheb asi keerulisemaks. Läbirääkimismeeskonna liikmetel peab olema ühtne arusaam sellest, mis läbirääkimised üldse on, milleks tuleb valmistuda ja kuidas käituda läbirääkimistel. Siin tulebki abiks eelnev koolitus.

Treeningu eesmärk

Arendada osalejate läbirääkimisoskusi ning meeskonna juhtimist läbirääkimisteks valmistumisel ja läbi viimisel.

Treeningu tulemus (õpiväljundid)

Konkreetsed õpiväljundid lepitakse Tellijaga kokku vastavalt tema vajadustele. Mõned näited õpiväljunditest. Treeningu läbinu:

  • oskab osaleja tõhusalt valmistuda läbirääkimisteks; ta teab, millist eelinformatsiooni on vaja, oskab seada realistlikke eesmärke ning kavandada erinevaid strateegilisi ja taktikalisi alternatiive;
  • oskab koostada läbirääkimismeeskonda, jagada meeskonna liikmete vahel rolle, ülesandeid ja vastutust;
  • oskab juhtida meeskondlikke arutelusid, lahendada erimeelsusi ning tagada ühtse arusaama läbirääkimisülesandest;
  • oskab luua usalduslikku kontakti läbirääkimiste alguses ja kasutada erinevaid aktiivse kuulamise-, mõjutamise- ning eneseavamistehnikaid partneri(te) koostöövalmiduse suurendamiseks;
  • oskab märgata partnerite läbirääkimis- ja suhtlemisstiilide iseärasusi (sh. manipulatsioone) ning neile vastata; teab erinevaid läbirääkimisstrateegiaid, nende plusse ja miinuseid;
  • oskab paremini juhtida nii enda, meeskonnaliikmete kui partneri(te) negatiivseid emotsioone, samuti kasutada rollikaitset kriitikaga ja ebamugavate partneritega toimetulekul;
  • teab, kuidas teha meeskonnaga läbirääkimiste järgset analüüsi ja toimunust õppida; samuti kasutada tugiisikuid oma oskuste jätkuvaks arendamiseks.

Sihtgrupp

Kõik läbirääkimisi pidavad töötajad, eriti aga need, kes koordineerivad või juhivad teiste tööd läbirääkimiste ettevalmistustel ja/või läbirääkimissituatsioonis.

Koolitusgrupi suurus on 6-15 osalejat.

Formaat

Videotagasiside kasutamisel 2-4 järjestikkust või eraldi seisvat koolituspäeva, sõltuvalt soovitud õpiväljunditest, käsitletavatest teemadest ja harjutamise mahtudest.

Treeningu viivad läbi kaks suhtlemistreeneri ettevalmistusega koolitajat.

Meetodid ja materjal

Koolitusmeetodid on valitud vastavalt täiskasvanukoolituse põhimõtetele. Tahvlijoonistega illustreeritavad lühiloengud vahelduvad erinevate harjutuste, sh videotagasisidega harjutuste, grupitööde ja aruteludega. Rõhk on osalejate kogemuste kasutamisel ja mõtestamisel, uute oskuste katsetamisel, harjutamisel ja refleksiivsel arutelul.

Kokkuleppel Tellijaga võib treeningule eelneda osalejate eeltöö ning moodulite vahel iseseisvad kodutööd.

Teoreetilise materjali saavad osalejad lisaks lühiloengutele ka jaotusmaterjalina ning töölehtedena. Treeningu käigus valmivad grupitööde tulemused saadetakse osalejatele järelmaterjalina (fotodena).

Kõik treeningu täies mahus läbinud saavad soovi korral tunnistuse.

Treeninguga seondub

Näide tagasisidest

Jana Kikkas, Account Manager (xxx), Enics Eesti AS
Tahtsin sulle anda tagasisidet värskelt läbirääkimiskoolitusel omandatu kohta. Olen hetkel Pariisis ja just lõppes Scxxx QBR, kus me nüüd just väga heas kirjas ei olnud. Aga tead, esimest korda ma ei närveerinud sellel koosolekul. Me valmistasime ette, leppisime rollid kokku ja mäng läks lahti. Ja tead kui palju asju me tegime, mida me värskelt õppisime: kuulamine, ümbersõnastamine, oma vigade tunnistamine, peegeldamine jne. jne. Ja koosoleku lõppedes olime parimad sõbrad ja klienti arvas, et see oli meie parim koosolek. Uskumatu!!! Aga suur-suur aitäh sulle nende tarkade õpetussõnade eest, mida sa meiega jagad. Loodan, et kohtume peatselt jälle!