Arenguvestluste läbiviimine

Sisuliste, motiveerivate ja tulemuslikkuse suurendamisele suunatud arenguvestluste läbiviimine võib olla väljakutse. Veelgi probleemirikkamaks muudavad ülesande inimesed, kellega on raske suhelda. Ja ka suurepärased töötajad kellele juhil „nagu polegi midagi öelda“.

Ometigi on tegemist võimsa juhtimisvahendiga, mis oskuslikul kasutamisel parandab märgatavalt töö tulemusi ning samas innustab ja motiveerib töötajaid.

Treeningu eesmärk

Arendada osalejate arenguvestluste juhtimise oskusi ning õpetada toime tulemist keerukamate vestlussituatsioonidega.

Treeningu tulemus (õpiväljundid)

Treeningu läbinu:

  • oskab tõhusalt valmistuda arenguvestlusteks. Ta teab, millised on vestlustest tulenevad kasud nii organisatsioonile, juhile kui töötajale;
  • oskab motiveerida töötajaid vestluseks, vajadusel hajutades võimalikke hirme ja kahtlusi;
  • teab, kuidas vestlust üles ehitada;
  • oskab vestlust sisse juhatada ning juhtida;
  • oskab anda arendavat tagasisidet, sh.negatiivset;
  • oskab toetada töötajat arendavate eesmärkide seadmisel;
  • oskab paremini toime tulla “keeruliste” vestluspartneritega ja teab, kuidas reageerida manipulatsioonidele;
  • teab, kuidas salvestada, säilitada ja kasutada vestluse kokkuvõtteid, arvestades konfidentsiaalsust ja andmekaitse nõudeid.

Sihtgrupp

Kõik, keda ootab ees arengu-või tulemusvestuste läbiviimine. Treening on kohane nii nendele, kes esmakordselt viivad arenguvestlusi läbi, kui ka neile, kes soovivad enne eelseisvaid vestlusi oma oskusi värskendada.

Koolitusgrupi suurus on 6-15 osalejat.

Formaat

Videotagasiside kasutamisel 2 koolituspäeva, soovitavalt järjestikku. Alternatiiv: 1+1 päeva, kahe treeningpäeva vahe nädal kuni kolm.

Treeningu viivad läbi kaks suhtlemistreeneri ettevalmistusega koolitajat.

Meetodid ja materjal

Koolitus tugineb organisatsiooni arenguvestluste süsteemile ja materjalidele (kui need on olemas). Nende puudumisel töötab koolitusgrupp treeningu käigus välja oma vestluste süsteemi ja põhimõtted. Koolitusmeetodid vastad täiskasvanukoolituse nõuetele. Tahvlijoonistega illustreeritavad lühiloengud vahelduvad erinevate harjutuste, sh videotagasisidega harjutuste, grupitööde ja aruteludega. Rõhk on osalejate kogemuste kasutamisel ja mõtestamisel, organisatsiooni puudutavate kokkulepete sõlmimisel, uute oskuste katsetamisel, harjutamisel ja refleksiivsel arutelul.

Teoreetilise materjali saavad osalejad lisaks lühiloengutele ka jaotusmaterjalina ning töölehtedena.

Tellija soovi korral tutvustame ja jagame organisatsiooni vorme jm. dokumentatsiooni. Treeningu käigus valmivad grupitööde tulemused saadetakse osalejatele järelmaterjalina (fotodena).

Kõik treeningu täies mahus läbinud saavad soovi korral tunnistuse.

Treeninguga seondub