Suhtlemistreening

Ladus suhtlemine moodustab niivõrd lahutamatu osa meie igapäevaelust, et me ei pruugi tähelegi panna selle oskuse olulisust. Küll aga märkame seda siis, kui peame tunnistama, et on olnud raskusi enda arusaadavaks tegemisega või teiste mõistmisega. Õnneks on suhtlemisoskused arendatavad.

Treeningu eesmärk

Arendada osalejate baasilisi ja/või spetsiifilisi suhtlemisoskusi (suhtlemine läbirääkimistel, müügis või klienditeeninduses, konfliktide lahendamisel, juhtimisvestluste pidamisel, juhendamisel, nõustamisel jne).

Treeningu tulemus (õpiväljundid)

Baasoskuste treeningu tulemusena oskab õppe läbinu:

 • luua suhtlemissituatsioonis tugeva psühholoogilise kontakti,
 • kasutada aktiivse kuulamise tehnikaid partneri rääkima julgustamiseks ja/või temalt informatsiooni hankimiseks,
 • kasutada mina-sõnumeid ja selget eneseväljendust enesekehtestamist nõudvates suhtlemissituatsioonides,
 • keelduda suhteid säilitaval viisil,
 • valida sobiva suhtlemisviisi sõltuvalt partnerist ja situatsioonist,
 • analüüsida oma suhtlemisoskusi ja –situatsioone ning kirjeldada enda arenguruumi suhtlejana,

Spetsiifilise suhtlemistreeningu tulemusena oskab õppe läbinu:

 • rakendada baasoskusi suhtlemisülesannete lahendamiseks teatud spetsiifilistes suhtlemissituatsioonides, nagu partneri vastupanu või pahameelegaga toimetulek, veenmine, raske kõneluse pidamine, negatiivse tagasiside andmine jms.,
 • lahendada keerulisi suhtlemissituatsioone võitja-võitja põhimõttest lähtuvalt,
 • kehtestavalt vastata alistuvalt ja agressiivselt suhtlevatele manipuleerijatele.

Näidisõppekavaga saate tutvuda siin.

Sihtgrupp

Suhtlemisoskuste treening on mõeldud kõigile, kes tahavad suurendada oma efektiivsust, mõjusust ja rahulolu suhtlejana. Eriti on see kasulik inimestele, kelle töö- vm. roll sisaldab intensiivset suhtlemist.

Formaat

Videotagasisidega baasoskuste treening toimub kahel järjestikusel päeval kahe suhtlemistreeneri üheaegsel juhendamisel. Treeningupäeva pikkus on 8 akad/tundi.

Spetsiifiliste suhtlemissituatsioonide treeningul osalemise eelduseks on baasoskuste valdamine. Sõltuvalt teemast on tegemist 1-2 päevase videotagasisidega treeninguga kahe suhtlemistreeneri üheaegsel juhendamisel.

Koolitusgrupi suurus on 6-15 inimest, parima tulemuse saab grupiga 10-12 inimest.

Suhtlemisoskuste treeningu 2-päevane moodul võib olla ka üheks osaks pikemast arenguprogrammist.

Meetodid ja materjal

Videotreening suurendab õppuri teadlikkust oma käitumisest ja selle mõjust partneritele ning võimaldab harjutada suhtlemismudeleid, saades kolmekordset tagasisidet (telerist, grupikaaslastelt, treeneritelt).

Iga osaleja teeb läbi minimaalselt 2 videotagasisidega harjutust, neist vähemalt ühe aktiivses (harjutaja) rollis, ning kaks kuni kolm paarisharjutust või vaatlejaga rolliharjutust. Harjutustega kaasneb individuaalne coaching ning töö eneseanalüüsi töölehtedega. Lisaks osalemine grupitöödes, ajurünnakutes ja grupiaruteludes.

Rõhk on osalejate seniste kogemuste mõtestamisel, uute oskuste katsetamisel, harjutamisel ja refleksiivsel arutelul.

Teoreetilise materjali saavad osalejad lisaks lühiloengutele ka jaotusmaterjalina ning töölehtedena.

Treeningu käigus valmivad grupitööde tulemused saadetakse osalejatele järelmaterjalina (fotodena).

Kõik treeningu täies mahus läbinud saavad soovi korral tunnistuse.

Treeninguga seonduvad

 • kõik teised DevelopDesign® koolitused, treeningud ja väljaõpped, mis sisaldavad suhtlemise komponente.

Näide tagasisidest

 Estonian Cell AS juhid

Koolitajad olid professionaalsed, kaasahaaravad, tõid elavaid ja elulisi näiteid. Meeldis nende suurepärane kohanemine ja reageerimine plaaniväliselt tõusnud teemadele.

 Milline oli koolitusest saadud või koolituse käigus tekkinud kõige olulisem idee?

 • Vähem on rohkem.
 • Mina sõnum
 • Neutraalne tagasiside, püüa teisi mõista ja neist enda liitlased teha.
 • Mõjutamine, aktiivne kuulamine, korralduste andmine.
 • Raskete vestluste ja konfliktide lahendamine.
 • Kuulamisoskused, tagasiside andmine.