Esinemisoskuste intensiivtreening

Esinemisoskuste intensiivtreening aitab esineda mõjusalt, enesekindlalt ja veenvalt – see oskus on universaalne. Esinemisoskust läheb vaja müügi- ja läbirääkimissituatsioonides, poliitikas, juhtimisel, õpetamisel, eraelus. Head esinejad paistavad silma ning on reeglina edukad. Ka need inimesed, kes ei tee ettekandeid, koolitusi või presentatsioone, esinevad vähemalt paar korda päevas. Olgu see siis teabe jagamine, oma seisukoha põhjendamine, kellegi veenmine või tööülesannete andmine.

Esinemisoskuste treeningu eesmärk

Arendada osalejate esinemisoskusi.

Treeningu tulemus (õpiväljundid)

Esinemisoskuste treeningu läbinu oskab:

  • ette valmistada mõjusat esitlust või kõnet;
  • köita kiiresti auditooriumi tähelepanu ning seda pidevalt hoida;
  • kasutada ja kontrollida oma kehakeelt ja häält;
  • kasutada tehnikaid veenvuse ja mõjuvuse suurendamiseks;
  • kasutada visuaalseid abivahendeid (PowerPoint, tahvel, jaotusmaterjalid jm) mõjuvalt ning eesmärgipäraselt.

Õppe läbinu teab:

  • tehnikaid ja võtteid, mis aitavad kontrollida esinemisärevust;
  • kuidas vastata vaenuliku või raske auditooriumi küsimustele;
  • millised on tema piirangud esinejana ja millele tähelepanu pöörata oma esinemisoskuste jätkuval iseseisval arendamisel.

Vajadusel käsitleme esinemise erijuhte (esinemine üksikisikule, suurele saalile, müügipresentatsioonid jm.) ja õpetame, kuidas pidada ametlikku kõnet või toime tulla ootamatus esinemissituatsioonis.

Sihtgrupp

Esinemisoskuste treeningu sihtgrupiks on kõik, kes soovivad arendada oma esinemisoskusi, suurendada oma sõnumi mõju ning jätta endast mulje kui enesekindlast ning veenvast esinejast.

Koolitusgrupi suurus on 6-12 osalejat (parima tulemuse saab 8-10 inimesega grupis).

Esinemisoskuste treeningu formaat

Esinemisoskuste intensiivtreeningu puhul on tegemist 2-päevase videotagasisidega treeninguga. Soovitavalt kahel järjestikkusel päeval, kuid võimalik on ka 1+1 formaat, paarinädalase vahega treeningupäevade vahel.

Treeningu viivad läbi kaks suhtlemistreeneri ettevalmistusega koolitajat.

Meetodid ja materjal

Esinemisoskuste intensiivtreening tugineb S. Hancocki metoodikale (UK) ja parandab silmnähtavalt esinemise mõjusust, aitab vähendada esinemisärevust ning suurendab enesekindlust esinemisel ükskõik millise auditooriumi ees.

Programm on väga tihe ja pingeline, kuid samas lõbus ja elevust tekitav.  Iga osaleja teeb treeningu jooksul läbi 4-5 videotagasisidega esinemisharjutust, lisaks videota harjutused, grupitööd jm. aktiivõppe tegevused. DevelopDesign® spetsiaalse väljaõppega treenerid juhivad oskuslikult kolme paralleelset tagasiside-protsessi – videopilt, grupikaaslaste toetav tagasiside ja treenerite coaching – ning loovad turvalise ja positiivse keskkonna, kus iga osaleja võtab vastutuse oma isikliku arengu eest.

Teoreetilise materjali saavad osalejad, lisaks visualiseeritud lühiloengutele ja demonstratsioonidele, mahuka konspekti ja töölehtedena.

Osalejad peavad esinemisoskuste treeningusse tulekuks valmistuma. Esimeseks koolituspäevaks tuleb valmistuda kaheks-kolmeks kuni 1-minutiliseks esinemiseks koolitusgrupi ees, ilma märkmete ja visuaalideta. Teema pole oluline, hästi sobib teise treeningupäeva nö põhiettekande sissejuhatus: enesetutvustus, teema tutvustus, oma asjatundlikkuse kirjeldamine.

Teiseks koolituspäevaks tuleb valmistuda kuni 4-minutiliseks esitluseks/esinemiseks. Teema valik on vaba. See võib olla tööalane esitlus, või ka ettekanne hobist, reisist, lemmikloomast vm. Vajalik on  visuaalne abimaterjal (PowerPoint, tahvlijoonised, jaotusmaterjal vm). Neile, kes kasutavad slaide on soovitus teiseks päevaks kaasa võtta oma arvuti või siis esitlusmaterjal mälupulgal.

Kõik esinemisosksute treeningu täies mahus läbinud saavad soovi korral tunnistuse.

Treeninguga seondub

Üksikhuvilistele pakume võimalust osaleda treeningus Äripäeva Akadeemia vahendusel.

Esinemisoskuste intensiivtreening
Esinemisoskuste intensiivtreening Äripäeva Akadeemias

Näide tagasisidest

Tiina Must, Eesti Teadusagentuur
Aitäh, asjalike ning toredate  koolitus- ja trennipäevade eest! Alguses oma mugavustsoonist välja tulles  käis peast läbi mõte, et  “oli seda siis nüüd vaja? Aga lõpuks jäi tunne, et homme võiks koolitus veel jätkuda. Palju praktilisi harjutusi, oli nalja ja naeru. Tühist sõnavahtu ei olnud üldse. Kõige lõbusamaks sai see, mis tavaelus seda kohe üldse ei ole ehk harjutusi “troppidega”. Troppisime lausa mõnuga!

Maarja Adojaan, Haridus- ja Teadusministeerium
Mulle meeldis koolitus väga – see oli intensiivne ja tõhus, nagu lubatud, samas üdini positiivne ja meelelahutuslik. Sain läbi proovida mitmeid nippe, kuidas  esinemishirmuga toime tulla ja kuidas endast enesekindla esineja mulje jätta. Avalik esinemine on üks neist oskustest, mida ei saa omandada õpiku abil ja iseseisvalt – vaja on praktikat ja publikut. Seega on esinemisoskuste lihvimiseks vaid kaks võimalust:  õppida läbi oma halbade kogemuste või minna koolitusele. Loodan õpitut järgmisel nädalal esinemisel kasutad.

Tiina Rebane, Avireti OÜ juhatuse liige
Jäin koolitusega väga rahule. Kui koolitaja esimese päeva hommikul lubas kiireid tulemusi, siis olin ma üsna kahtlev, aga kõik osutus tõeks. Mind üllatas kõige rohkem üks noormees, kes esimesel hommikul rääkis vaikse häälega, nii et teda peaaegu ei kuulnudki. Teise päeva õhtul aga pidas suurepärase ilmeka kõne. Ise sain enesekindlust ja oskuse kasutada teadlikult kehakeelt. Võin julgelt öelda, et see koolitus oli kõige kiiremini tulemusi andev ja sellist ma ei olnud varem kogenud.
Sellest koolitusest jäi palju meelde, sest kogu õpetatavat materjali tajusime mitme erineva meelega. Ühelt poolt kuuldud teoreetilised teadmised, siis nende teadmiste rakendamine oma tegevuses ja seejärel visuaalne tagasiside. Grupp oli väga motiveeritud. Kõik olid pidevalt intensiivselt kaasatud, viilida polnudki võimalik. Huvitav oli see, et kohapeal ei tekkinud väsimust.
Koolitajate professionaalne tase oli suurepärane. Koolitaja inspireeris mind olema enesekindlam. Sain nippe, kuidas seda enesekindlust kriitilistes olukordades kasvatada. Saadud oskusi on võimalik kasutada iga päev
.

Marko Treimann, Swedbank Parim koolitus mida seniajani on õnnestunud erinavate tööandjate juures läbida! 

Rain Vipper, Swedbank Koolitus oli äärmiselt kasulik, erinedes tavapärasest koolitusest just enama praktiseerimise võimaluse poolest.  

Kristin Tippo, Swedbank Nägin oma silmaga, kuidas mitteoskaja muudeti oskajaks:)