Esinemine veebis

Treeningu eesmärk

on arendada osalejate teadmisi ja oskusi mõjusateks esinemiseks veebirakenduste vahendusel.

Treeningu tulemus (õpiväljundid)

Õppe läbinu oskab virtuaalesinemistel:

 • koostada mõjusaid esitlusi;
 • kasutada esinemist toetavaid asjakohaseid materjale;
 • köita ja hoida auditooriumi tähelepanu kogu esinemise vältel;
 • esineda kindlalt ja veenvalt, kasutades tehnikaid enesekindla mulje loomiseks.

Sihtgrupp

Koolitus on abiks kõigile, kel tuleb esineda veebirakenduste vahendusel ning kes soovivad jätta endast kui esinejast mõjusat, enesekindllat ja veenvat muljet.

Formaat

Treening viiakse läbi Zoomi vahendusel (tasuta internetipõhine suhtluskeskkond) kolme 3-tunnise (4 akad.tundi) moodulina kahe suhtlemistreeneri üheaegsel juhendamisel. Online-sessioonidele lisandub igale moodulile eelnev individuaalne kodutöö.

Treeningu kogumaht on 12 akad/tundi kontaktõpet (video) ja 4 akad/tundi kodutööd.

Grupi suurus on 6-12 inimest. Osalejalt on nõutav kogu kontaktõppe ajal videopildis olemine.

NB! Tegemist EI OLE arvuti- või veebirakenduse- või PowerPoint programmi kasutamise koolitusega, need oskused tööks vajalikul tasemel peavad osalejal juba eelnevalt olemas olema.

Meetodid ja materjal

Treening on väga intensiivne ja tegevuslik. Harjutatakse esinemistehnikaid ja saadakse tagasisidet ning juhendamist nii videopildi vahendusel, grupikaaslastelt kui koolitajatelt. Iga osaleja teeb moodulite jooksul mitu lühemat (ca minut) ja ühe pikema (4-5 min) videoettekande, mis salvestatakse ja analüüsitakse koos grupiga. Tagasiside metoodika on motiveeriv, tuues esile harjutaja tugevused ja arenguruumi. 

Kasutatakse ka visualiseeritud lühiloenguid, tööd alagruppides, arutelusid ja eneseanalüüsi ülesandeid. Kirjalik koolitusmaterjal sisaldab lühikonspekti ja töölehti ning selle saavad osalejad kätte elektroonselt, enne koolitust.

Treeningu põhiteemad on:

 • Põhisõnum ja selle formuleerimine, ettekande struktureerimine.
 • Kontakt virtuaalauditooriumiga. Esinemise mõjusust suurendavad tehnikad.
 • Visuaalsete abivahendite ja märkmete kasutamine veebiesinemisel.
 • Kadreering. Veebikaamera paiknemine, valgus, taust, heli jms.
 • Esinemisärevus virtuaalsetel esinemistel.
 • Osalejate ettekannete esitlus koos tagasiside ja analüüsiga.
 • Isikliku arenguülesande püstitamine edasiseks

Kõik koolituse täies mahus läbinud saavad soovi korral tunnistuse.

Treeninguga seonduvad