Juhtide arenguprogrammid

Juhtimiskompetentside arendamine organisatsioonis on tõhusam, kui hajusate üksikkoolituste asemel rakendatakse terviklikku arenguprogrammi. Sellises programmis on käsitletavad teemad omavahel seotud ja loogilises järgnevuses. Koolitusmoodulite vahelist aega saab kasutada iseseisvate ülesannete ja muude arendustegevuste tarbeks. Pikas programmis on võimalik lisaks teadmistele-oskustele arendada ka juhtimiskultuuri, hoiakuid ja väärtushinnanguid. Lisakasu hakkab tooma grupidünaamika areng. Paranevad suhted ja üksteisemõistmine, tugevneb koostöö.

Treeningu eesmärk ja õpiväljundid

Juhtimiskompetentside arendamine on üldisem eesmärk. Konkreetsed eesmärgid ja õpiväljundid sõltuvad sellest, millised teemad programmi lülitatakse ning kas ja milliste muude arendustegevustega koolitusi ja treeninguid kombineeritakse.

Teemade valikus on:

Juhi rollid ja tegevusedMõjutamisoskused ja –mudelid
Ülevaade juhtimisteooriatestKonfliktide lahendamine
Strateegiline juhtimineJuhendamine, nõustamine, mentorlus
Eesmärkide püstitamineArenguvestluste läbiviimine
Meeskondade loomine, juhtimine ja arendamineTagasiside andmine
Töö projekti- ja virtuaalmeeskondadegaTöötajate innustamine ja motiveerimine
Muudatuste juhtimineJuhi isiksus ja areng
Otsustamine ja probleemide lahendamineIsikliku energia- ja aja juhtimine
DelegeerimineStress ja läbipõlemine

Sihtgrupp

  • Kogenud juhid, kes soovivad korrastada oma teadmisi ja oskusi, saada teadlikumaks oma tugevustest ning arenguruumist, analüüsida oma juhtimistegevusi ning vahetada kogemusi teiste juhtidega.
  • Uued juhid või juhtide reserv, kes on omandanud või omandamas juhi positsiooni, kuid kellel puudub juhtimiskogemus ja napib teadmisi tööst inimestega

Koolitusgrupi suurus on 6-12 osalejat.

Gruppi võivad kuuluda nii sama juhtimistasandi- kui ka erinevate tasandite juhid.

Formaat

Programmi kogumaht sõltub teemade valikust ja jääb tavapäraselt 6-10 koolituspäeva piiresse. Ühe- kuni kolme päevased koolitusmoodulid toimuvad kolme kuni viienädalaste vahedega.

Tavapäraselt kaasame juhtide arenguprogrammidesse rohkem koolitajaid. Videotagasisidega treeningupäevadel juhivad gruppi korraga kaks suhtlemistreeneri ettevalmistusega koolitajat.

Erandkorras on võimalik programm teostada ka online koolitusena. Online koolitus viiakse läbi 3-tunniste moodulitena Zoom keskkonnas. Moodulite arv sõltub teemast ja eesmärkidest. Toimumissagedus võib olla 1-3 moodulit nädalas ja see lepitakse tellijaga kokku.

Moodulite vahelisel perioodil teevad osalejad individuaalülesandeid ja/või paaristöid grupikaaslastega.

Meetodid ja materjal

Koolitusmeetodid on valitud vastavalt täiskasvanukoolituse põhimõtetele. Tahvlijoonistega illustreeritavad lühiloengud vahelduvad erinevate harjutuste, grupitööde ja aruteludega. Teatud moodulites kasutame harjutamiseks ka videotagasisidet. Rõhk on osalejate kogemuste kasutamisel ja mõtestamisel, uute oskuste katsetamisel, harjutamisel ja refleksiivsel arutelul.

Koolitusmoodulite vahepealsesse perioodi jäävad erinevad koduülesanded, näiteks: koolitusel omandatud uute mudelite ja oskuste katsetamine, jälgimisülesanded, iseseisev töö kirjandusega, tagasiside-uuringus osalemine, kovisioonigrupi kogunemised, testide tegemine jms.

Teoreetilise materjali saavad osalejad lisaks iseseisvatele lugemisülesannetele ja lühiloengutele ka jaotusmaterjalina ning töölehtedena. Treeningu käigus valmivad grupitööde tulemused saadetakse osalejatele järelmaterjalina (fotodena).

Kõik treeningu täies mahus läbinud saavad soovi korral tunnistuse.

Arenguprogrammiga seondub

Näide tagasisidest

Kaitseministeerium “Inimeste juhtimine”:

Tõeliselt meeldis koolituse praktilisus ja teemade asjakohasus – kõiki tööriistu tegime grupitööna läbi,
mis aitas teooriat kinnitada ja seda paremini mõista.
Koolitaja küsis ja võttis arvesse ka meie poolt tõstatatud teemasid.
Oli suur hulk rühmatöid ja omavahel asjade arutamist — ja seda teemadel, mis olid
tõepoolest läbi mõeldud, mitte nii, et aeg läheb käima ja eriti keegi aru ei saa, millest me
rääkima pidime ja mis sellest kasu on. Meeldis ka, et materjalid olid osaliselt ette antud,
aga osaliselt täitsime ise neid töölehti — mulle tundub, et see aitas materjali hästi
kinnistada ja nii on võimalik ka hiljem nende juurde tagasi minna ja üle lugeda. Väga
elulised näited ka meeldisid.