Arenguvestluste süsteemi loomine

Arenguvestlus on juhtimisinstrument, mida kasutatakse ühiseks eesmärgistamiseks ja tulemuste analüüsiks juhi ja alluva vahel.

Leidub organisatsioone, kus arenguvestluse läbiviimist võetakse kui juhtidele peale sunnitud tüütut kohustust. Sellest on kahju, sest arenguvestlus teenib mitmeid, juhile kasulikke ja vajalikke eesmärke.

Arenguvestluste süsteem on kokkulepete ja toimivate protseduuride kogum, mis seob vestlused organisatsiooni juhtimissüsteemiga ning võimaldab teavitada töötajaid  ja samas koguda ning süstematiseerida töötajatelt tulevat teavet.

Konsultatsiooni eesmärk

Vastavalt tellija soovile nõustada ja juhendada tegevusi arenguvestluste süsteemi loomiseks, käivitamiseks organisatsioonis või olemasoleva süsteemi arendamiseks.

Konsultatsiooni tulemus

Tulemus sõltub tellimuseks. Selleks võib olla näiteks:

  • Seminaride läbi viimine arenguvestluste põhimõtete ja erinevate formaatide tutvustamiseks ning juhtide ja/või töötajate kahtluste, vastupanu ja hirmude maandamiseks.
  • Organisatsiooni jaoks vestluste protseduuride koostamine (koos juhtide ja töötajate kaasamisega)
  • Vestluse vormide koostamine. Nõustamine dokumentatsiooni haldamiseks.
  • Töötajate ja juhtide teavitamiseks kava koostamine või selle tegemise nõustamine. Teabematerjalide ja presentatsioonide koostamine infoürituste korraldamine. Vajadusel individuaalkonsultatsioonid juhtidele.
  • Arenguvestluste läbiviimiseks vajalike oskuste treeningute ja koolituste läbiviimine.

Sihtgrupp

Arenguvestluste süsteemi arendamine puudutab kindlasti otseselt juhte ja personalitöötajaid. Võimalusel soovitame kogu organisatsiooni töötajaskonna kaasamist seminaride, küsitluste, ettepanekute kogumise vm. vormis.

Formaat

Konsultatsioon sisaldab kindlasti (korduvat) kohtumist juhtkonna ja personalitöötajatega, kas siis näost-näkku või veebikoosoleku vormis.

Edasine töövorm ja ajakava sõltub tellimusest ja lepitakse täpselt kokku esimesel kohtumisel tellija esindajatega.

Konsultatsiooniga seondub