Motiveerimisoskused

Teise inimese motivatsiooni tekke ja hoidmise toetamine võib olla oluline väga erinevates eluvaldkondades. Erinevaid motivatsiooniteooriaid on viimasel aastasajal loodud kümneid ja kümneid. Ükski neist ei ole vale, samas ei suuda ükski neist ka lõpuni ära seletada motivatsiooni olemust. See on mõistetav, sest erinevalt näiteks kompetentsidest või isiksuseomadustest, on motivatsioon ajas väga kiiresti muutuv ja individuaalne nähtus.

Teooriate tundmisest on aga vähe kasu, kui puuduvad oskused teooriat praktikas rakendada.

Treeningu eesmärk

Motiveerimisoskuste treeningu eesmärgiks on arendada osalejate oskusi, mis aitavad luua või tugevdada motivatsiooni teistes inimestes.

(Enesemotivatsiooni teemadega tegeleme enesejuhtimise koolitusel).

Treeningu tulemus (õpiväljundid)

Õppe läbinu oskab:

  • Valida motiveerivaid eesmärke ja ülesandeid vastavalt inimese motivatsioonieelistustele.
  • Rakendada motiveeriva eesmärgistamise mudeleid (GROW, STARR).
  • Kasutada aktiivse kuulamise tehnikaid motiveerimisel ja eesmärgistamisel.
  • Kasutada vastupanu ületamise tehnikaid.

Õppe läbinu teab:

  • Millised on kaasaegsed seisukohad motivatsiooni olemusest. Millised võivad olla motiveerivad ja demotiveerivad faktorid; motivatsioonifaktorite paljusus.
  • Kuidas määrata motivatsioonitaset ja leida sobivaid motivaatoreid.
  • Kuidas toetada teise inimese teadlikkuse ja vastutuse võtmist.

Sihtgrupp

Motiveerimisoskuste treening on mõeldud neile, kelle igapäevasituatsioonid eeldavad teiste inimeste pühendumise saavutamist.

Videotreeningu puhul on grupi optimaalne suurus 8-12 osalejat.

Online koolituste ja lühendatud, ilma videotagasisideta koolituste puhul on grupi suurus kuni 20 osalejat.

Formaat

Kõikide õpiväljundite saavutamiseks on optimaalseim 2-päevane videotagasisidega treening kahe suhtlemistreeneri juhendamisel.

Võimalik on kavandada lühendatud 1-päevane praktiline koolitus, videotagasisideta.

Online koolituse puhul kolmest 3-tunnisest moodulist koosnev koolitus, moodulite vahele jäävate koduülesannetega.

Teemat käsitletakse lühidalt ka teiste inimeste arendamisega seonduvate koolituste osana.

Meetodid ja materjal

Koolitusel kasutatavad meetodid lähtuvad täiskasvanukoolituse põhimõtetest, on kaasavad ja osalejaid aktiviseerivad. 5-15 min. lühiloengud vahelduvad harjutuste, grupiarutelude, ajurünnakute ja eneseanalüüsiharjutustega.

Kasutatakse mahukaid videotagasisidega harjutusi/rollimänge.

Teoreetilise koolitusmaterjali saavad osalejad konspekti ja töölehtedena, mis võimaldab teemade juurde ka hiljem tagasi pöörduda. Koolituse käigus valminud grupitööde ja ajurünnakute materjalid saadetakse osalejatele koolituse järgselt elektroonselt (e-kirjaga).

Treeninguga seondub