Koolitajakoolitus

Täiskasvanud inimese õppimine on keerukas ja kompleksne protsess, mida tänapäeva neoroteadus huviga uurib. Koolitaja, kes teab täiskasvanukoolituse printsiipe ja oskab kasutada tõenduspõhiseid õppimist toetavaid ning õppureid kaasavaid ja aktiviseerivaid meetodeid, saab kindlasti paremaid tulemusi, kui tavapärane „loengulugeja“.

Koolituse eesmärk

Arendada osalejate koolitamisoskusi ning õpetada neid ette valmistama ja läbi viima tulemuslikke koolitusprogramme.

Spetsiifilised eesmärgid, kui neid on, määratakse koos Tellijaga. Näiteks võib olla eesmärgiks arendada osalejate oskusi aktiviseeriva loenguformaadi kasutamiseks, koolitamiseks töökohal, suurte gruppidega või vähemotiveeritud või vastupanus õppuritega toimetulekuks jms.

Koolituse tulemus (õpiväljundid)

Õpiväljundid sõltuvad koolituse formaadist ja ajalisest mahust, grupi suurusest ja spetsiifilistest eesmärkidest. Näiteks:

Õppe läbinu teab:

 • täiskasvanute õppimise seaduspärasusi ning nende järgimise põhimõtteid koolitamisel;
 • koolitusprotsessi juhtimise põhimõtteid, silmas pidades grupiprotsesse ja õpiprotsessi;
 • kuidas luua õppimist toetavat keskkonda (sh motiveerida osalejaid aktiivselt osalema);
 • erinevaid täiskasvanukoolituse aktiivmeetodeid ning nende kasutamise põhimõtteid ja hädavajalikkust, juhul kui eesmärgiks on info viimine kuulajateni ja selle mõistmise ning omaks võtmise soodustamine;
 • kuidas toime tulla erinevate probleemsete olukordadega koolitusel;
 • oma tugevusi ja arenguruumi koolitajana ning kuidas planeerida edasist enesearengut;
 • jt.

Õppe läbinu oskab:

 • koostada andragoogilisi põhimõtteid järgivaid ning õppe tulemuslikust tagavaid koolitusprogramme, lähtudes teemast, sihtgrupist ja  ajapiirangutest ning valida sobivaimaid õppemeetodeid;
 • veenvalt, mõjusalt ja õppimist võimaldavalt esitada teoreetilist materjali ja väärtussõnumeid;
 • toime tulla “raskete” osalejate ja keerulisemate olukordadega koolitusel, kasutada võtteid õppurite vastupanu ja mõtlemispiirangute ületamiseks;
 • analüüsida õppeprotsessi eesmärgipärasust ja  hinnata õpitulemusi;
 • toime tulla isikliku motivatsioonilanguse, negatiivsete emotsioonide või ärevusega, taastada töörõõmu;
 • jt.

Sihtgrupp

Koolitajad, õpetajad, sisekoolitajad ning kõik inimesed, kelle töö sisaldab täiskasvanute õpetamist või grupiviisilist juhendamist.

Koolitusgrupi suurus on 6-15 osalejat (parima tulemuse saab 10-12 inimesega grupis).

Ainult teoreetilisele osale suunatud koolitustel võib grupp olla suurem, kuni 40 osalejat.

Formaat

Võimalikud on väga erineva mahuga koolitused, kõik sõltub eesmärgist. Tellijad on eelistanud:

 • 2-päevast aktiviseerivate meetoditega teooriakoolitust;
 • 1+1-päevast iseseisva kodutööga baaskoolitust;
 • 2+2-päevast praktiliste harjutustega ja iseseisva kodutööga koolitust;
 • 8-päevast erinevatest moodulitest koosnevat süvakäsitlusega praktilist arenguprogrammi.

Koolituse viivad läbi üks või kaks täiskasvanute koolitaja ja suhtlemistreeneri ettevalmistusega ning vastavate kutsetunnistustega koolitajat. Pikemate programmide korral rakendame vajadusel rohkem koolitajaid.

Meetodid ja materjal

Pakutav programm, sõltumata mahust, on alati väga intensiivne, lähtub andragoogilistest põhimõtetest ning DevelopDesignÒ koolitajate/konsultantide pikaajalisest kogemusest  koolitajate, suhtlemistreenerite ja koolitajate koolitajatena.

Praktikat ja harjutamist sisaldavate formaatide puhul kasutame nn. kommenteerivat mudelit – rakendame koolitusel neidsamu meetodeid, mida õpetame osalejatele. Peale iga meetodi läbitegemist arutame selle mõju ja kasutusvõimalusi osalejate endi koolitustel.

Demonstreeritavad/kogetavad meetodid, näiteid:

 • erinevate visuaalsete abivahenditega rikastatud lühiloengud (10-15 min.);
 • energetiseerivad harjutused ja ülesanded;
 • suures grupis suhtlemine, ajurünnakud, arutelud;
 • harjutused ja ülesanded alagruppides;
 • individuaalsed ülesanded, suunatud kirjutamine, informatsiooni struktureerimine (mõttekaart, vaikiv arutelu) jm. suunatud lugemine (mosaiiklugemine);
 • loovharjutused, sotsiomeetrilised harjutused, eneseanalüüsi harjutused;
 • videotagasisidega harjutused (juhendamis- ja esinemisoskuste arendamisel).

Teoreetilise materjali saavad osalejad, lisaks visualiseeritud lühiloengutele, teooriakonspekti ja töölehtedena. Juhul, kui osalejad seda soovivad, saadetakse koolituse käigus grupitöödena valminud materjalid neile koolituse järgselt elektrooniliselt.

Pikemate arenguprogrammide puhul kasutame elektroonset õpikeskkonda Moodle.

Kõik treeningu täies mahus läbinud saavad soovi korral tunnistuse.

Koolitusega seondub

Näide tagasisidest

Äripäeva Akadeemia koolitamisoskuste intensiivtreening

HINNANG KOOLITUSELE                                               10,00                                     

Kommentaar

SUPER! Väga hea intensiivsusega, väga praktiline ja kasulik ning tore koolitus

Väga kasulik ja kergesti ellu rakendatav. Sain palju ideid

Sain seda milleks siia tulin, sobiv pikkus ja sagedus

Väga asjalik koolitus

HINNANG KOOLITAJALE                                  10,00                              

Kommentaar

Fantastilised Kadri ja Kristel!!

Kui mina saaksin kunagi sama heaks koolitajaks, oleksin enda üle uhke

Teavad, mida teevad, kuulavad, seovad õpilaste küsimusi teemasse ja pakuvad lahendusi

Kadri ja Kristel on pädevad, meeldivad lektorid, kelle juurde sooviks tuleviks ka tulla koolitusele