Koolitajate / suhtlemistreenerite väljaõpe

Koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõpe on mõeldud neile, kes soovivad omandada metoodika, mis võimaldab luua ja tulemuslikult läbi viia täiskasvanutele mõeldud koolitusi ja videotagasisidega suhtlemistreeninguid, arendada ja juhtida suuri ja väikseid gruppe. Väljaõppe läbimine annab kindla baasi erinevate täiskasvanutele mõeldud koolituste kavandamiseks ja läbiviimiseks, pakkudes kaasaegset metoodikat koolitusprotsessi juhtimiseks.

DevelopDesign® on Eestis ainus videotagasisidet kasutavate suhtlemsitreenerite väljaõpet pakkuv organisatsioon. Meie poolt pakutav programm on tunnustatud Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu poolt ning sobiv kvalifikatsioonikursus täiskasvanute koolitajate ja suhtlemistreeneri kutsetunnistuste taotlejatele.

Väljaõppe eesmärk

Väljaõppe eesmärgiks on arendada kompetentse, mis on täiskasvanute koolitajatele – suhtlemistreeneritele vajalikud koolituste kavandamiseks ja läbiviimiseks.

Treeningu tulemus (õpiväljundid)

Väljaõppe läbinu:

  • tunneb täiskasvanute koolitamise põhiprintsiipe ning väärtustab kaasava õpikeskkonna kujundamist;
  • mõistab koolitaja vastutust koolitusprotsessi kui terviku juhtimisel ja jälgib täiskasvanute koolitaja  ning suhtlemistreeneri kutseeetika printsiipe;
  • selgitab välja õpivajadused ning  kavandab nende saavutamiseks eesmärgipärase koolitusprotsessi, sh koolitusprogrammi, õppemeetodid õppematerjalid;
  • on teadlik kolmest peamisest protsessist grupiviisilisel koolitusel (õpi-, grupi- ja isiksusliku kasvu protsess) ning valdab nende juhtimise peamisi võtteid;
  • väärtustab psühholoogilisel võrdsusel ja kõigi osapoolte arvestamisel põhinevaid käitumisviise;
  • valdab peamisi suhtlemismudeleid ning oskab neid eesmärgipäraselt kasutada;
  • teab, millised on videotagasiside kasutamise eesmärgid, võimalused, näidustused ja piirangud inimeste arendamisel ja kavandab õpieesmärke toetava videoülesande ja eesmärgipäraselt  viia läbi videoanalüüsi protsessi;
  • märkab isiksusliku kasvu protsesse ja toetab õppijat ärevuse ja vastupanu korral;
  • väärtustab kahe treeneri koostööd ning ehitab üles sünergilise koostöö protsessi.

Sihtgrupp

Väljaõpe sobib nii juba (sise)koolitajatena tegevatele inimestele kui nendele, kes alles plaanivad koolitajarolli võtmist. Soovitav on kõrgharidus või selle omandamine ning eelnev inimestega töötamise kogemus.

Väljaõppesse vastuvõtt toimub konkursi alusel. Kõikide kandidaatidega viiakse läbi intervjuud, selgitamaks nende motivatsiooni ja valmisolekut pühenduda õpingutele.

Formaat

Programm koosneb 10 õppesessioonist, kokku 24 õppepäeva. Õppesessioonid toimuvad Tallinnas ja Tartus, kord kuus neljapäeval, reedel ja laupäeval. Õppele eelneb osalemine 360°- tagasiside uuringus, mis aitab eesmärgistada õpinguid ning teadlikult arendada oma suhtlemise – ja teiste arendamise oskusi.

Väljaõpe ei toimu regulaarselt vaid siis, kui on kogunenud piisav arv huvilisi. Huvilistel palume saata oma  CV ja motivatsioonikiri aadressile koolituskeskus@loome.ee või helistada programmi vastutavale koolitajale – Kadri Kõiv tel. 5203235

Meetodid ja materjal

Praktilise tegevuse osakaal väljaõppes on suur – sessioonide käigus treenitakse erinevaid treenerioskusi ja luuakse eeldused edukaks kogu programmi kokkuvõtvaks lõputööks, milleks on iseseisev videotagasisidega koolituse läbiviimine.

Olulise osa õpingutest moodustavad iseseisvad või koos grupikaaslastega tehtavad kodutööd. Kodutööde sisuks on uue teooriamaterjaliga tutvumine, õppesessioonide käigus osalejate poolt läbi viidavate koolituslõikude ette valmistamine, õpingukaaslaste tööde tagasisidestamine ja hindamine jms.

Osa õppest toimub veebikeskkonna Zoom vahendusel ja e-õppena, kuid kontaktõppega sessioonid on vältimatud.

Juhendamist ja tuge seatud eesmärkide saavutamiseks on õpingute vältel võimalik saada kogenud õppejõududelt ja grupikaaslastelt. Väljaõppe põhiõppejõududeks ja juhendajateks on kõrgeimat riiklikku kutsetunnistust omavad suhtlemistreenerid, täiskasvanute koolitajad Kadri Kõiv, Kristel Jalak, Mari-Liis Järg ja Tiit Kõnnussaar. Lisaks kaasatakse mitmeid tunnustatud koolitusvaldkonna praktikuid.

Igaks väljaõppeks koostatakse uus õppekava ja programm, selleks et tagada uusimate täiskasvanuõpet puudutavate teadusuuringute tulemuste, hariduspoliitikate ja ühiskonnas toimuvate arengutega arvestamine.

Koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõppesse registreerumise avamisest ja uusimast õppekavast informeerime kodulehekülje uudiste rubriigis.

Näiteid varasematest programmidest leiate siit:

Näide tagasisidest

Aleksandr Miina, Lean Enterprise Estonia, Tallinna Tehnikaülikool

Koolitajate-suhtlemistreenerite koolitus aitas minul, kui professionaalsel koolitajal ning ülikooli õppejõul, vaadata oma tööle teise nurga alt, tõhustada oma koolitamise ja õpetamise viise, saavutada paremaid tulemusi ning värskendada aju. Kogu koolituse aja jooksul olin „ärkvel“ – vaatasin oma koolitamise ja suhtlemise oskusi kõrvalt, kriitiliselt neid hinnates ja otsides õppimise kohti. Koolitajate-suhtlemistreenerite koolitus kindlasti tõstis minu professionaalsuse taset ning lisas minu koolituste portfelli palju uusi koolitusteemasid.


Anneli Kritšmann-Lekštedt, Geko koolitus

Eesti koolitusmaastikul toimetab üle 500 koolitaja. Suurem enamus on mingi eriala asjatundjad, kes siis oma teadmisi teistele edasi annavad. Kahjuks pole väga paljudel neist aimugi, mida tähendab grupi juhtimine ja aktiivõpe. Või sellest, kuidas täiskasvanu üldse teadmisi omandab. Osalesin Suhtlemistreenerite väljaõppel 2013-2014 aastal. Olin varem arvamusel, et olen päris hea suhtleja. Siis sain aru, et olen väga hea rääkija, aga tõelistest suhtlemiskompetentsidest polnud mul vähimatki aimu. Selle väljaõppe tulemusel olen ma palju parem koolitaja, mulle avanesid uksed täiesti uuel maastikul. Suhtlemistreeningu meetodit kasutades saab aidata paljusid meeskondi nende tee leidmisel ja kommunikatsiooni parandamisel. Olen väga tänulik võimaluse eest sellel väljaõppel osaleda ja soovitan seda nii algajatele kui ka kogenudkoolitajatele.