Väärtuste mäng

Mäng on lõbus ja kaasahaarav meetod väärtuskäitumise arendamiseks ja ühtlustamiseks organisatsioonis. Mängu variatsioonid võimaldavad ka organisatsiooni jaoks väärtusi genereerida, kui need puuduvad; või töötada organisatsiooni kompetentsimudeliga ja selles kirjeldatud käitumistega. Mängu eesmärk Mängu eesmärk on stimuleerida aktiivset ja avameelset arutelu organisatsiooni väärtuskäitumise üle ning seeläbi ühtlustada organisatsiooni töötajate arusaama organisatsiooni deklareeritud väärtustest. Samuti kokku leppida … Read more

Arendusjuhtimine

Tänapäeva juhid on olukorras, kus neilt nõutakse üha suuremate eesmärkide saavutamist järjest vähenevate ressurssidega – aeg, inimesed, eelarve. Eesmärkide saavutamiseks on vaja töötajaid, kes teavad, oskavad, tahavad ja suudavad teha oma tööd parimal viisil. Juhi ülesanne on järjekindlalt toetada oma meeskonnaliikmete motivatsiooni ja kompetentside kasvu. Koolituse tulemus Koolituse tulemusena teab õppija inimeste arendustegevustega seonduvaid protsesse … Read more

Koolitajakoolitus

Täiskasvanud inimese õppimine on keerukas ja kompleksne protsess, mida tänapäeva neoroteadus huviga uurib. Koolitaja, kes teab täiskasvanukoolituse printsiipe ja oskab kasutada tõenduspõhiseid õppimist toetavaid ning õppureid kaasavaid ja aktiviseerivaid meetodeid, saab kindlasti paremaid tulemusi, kui tavapärane „loengulugeja“. Koolituse eesmärk Arendada osalejate koolitamisoskusi ning õpetada neid ette valmistama ja läbi viima tulemuslikke koolitusprogramme. Spetsiifilised eesmärgid, kui … Read more

Isikliku efektiivsuse suurendamine

Isikliku efektiivsuse mõõdupuuks on tulemuslikkuse ja rahulolu tasakaal. Paljud jõuavad tulemuseni, tundmata sealjuures rahulolu. Pikaajaline rahulolematus hakkab mõjutama tulemusi ning vähendab efektiivsust. Koolituse eesmärk Koolituse eesmärgiks on eneseteadlikkuse suurendamine ja praktiliste võtete andmine oskuslikumaks enesejuhtimiseks. Koolituse tulemus (õpiväljundid) Koolituse läbinu: teab, millised on ta tulemuslikkuse ja rahulolu allikad ja toimivad enesejuhtimise võtted mõistab, millised on … Read more

Seminaride ja lühikoolituste programmide koostamine

Seminare, ettekandeid ja lühikoolitusi saab edukalt läbi viia ka inimene, kel ei ole vastavat väljaõpet ja kogemust, küll aga on tal spetsialisti poolt koostatud kava/programm ja saadud nõuanded selle programmi rakendamiseks. Konsultatsiooni eesmärk Konsultatsiooni eesmärk on luua programm/kava konkreetse ürituse läbi viimiseks ning nõustada esinejat/ tegevuse juhti selle programmi kasutamiseks. Konsultatsiooni tulemus Tellijal on olemas … Read more

Esinemine veebis

Treeningu eesmärk on arendada osalejate teadmisi ja oskusi mõjusateks esinemiseks veebirakenduste vahendusel. Treeningu tulemus (õpiväljundid) Õppe läbinu oskab virtuaalesinemistel: koostada mõjusaid esitlusi; kasutada esinemist toetavaid asjakohaseid materjale; köita ja hoida auditooriumi tähelepanu kogu esinemise vältel; esineda kindlalt ja veenvalt, kasutades tehnikaid enesekindla mulje loomiseks. Sihtgrupp Koolitus on abiks kõigile, kel tuleb esineda veebirakenduste vahendusel ning … Read more

TAZ!® mõtlemis- ja käitumisstiilide uuring

TAZ!® – Thinking/Action Zone®  profiil on hindamisinstrument, mis võimaldab kindlaks teha inimese loomupärase mõtlemise ja tegutsemise stiili. Edukas suhtlemine ja tulemuslik koostöö eeldab eneseteadlikkust ning partneri aktsepteerimist ja väärtustamist. TAZ!® profiil aitab inimesel paremini mõista oma käitumist ja näha erinevusi teiste ja enda vahel. Igal inimesel on unikaalne kombinatsioon mõtlemis- ja tegutsemisviisidest. Iga mõtlemis- ja … Read more

Esinemisoskuste intensiivtreening

Esinemisoskuste intensiivtreening aitab esineda mõjusalt, enesekindlalt ja veenvalt – see oskus on universaalne. Esinemisoskust läheb vaja müügi- ja läbirääkimissituatsioonides, poliitikas, juhtimisel, õpetamisel, eraelus. Head esinejad paistavad silma ning on reeglina edukad. Ka need inimesed, kes ei tee ettekandeid, koolitusi või presentatsioone, esinevad vähemalt paar korda päevas. Olgu see siis teabe jagamine, oma seisukoha põhjendamine, kellegi … Read more

Koolitajakoolitus (online)

Kogenud koolitajaks kasvamine võtab aastaid, kuid tulemuslikuks koolitamiseks esmavajaliku teoreetilise aluse saab omandada kiiremini ja virtuaalses koolituskeskkonnas. Koolituse eesmärk Anda õppuritele tulemuslikuks täiskasvanukoolituseks esmatähtis teoreetiline alus ning arendada peamisi koolitustehnikaid. Koolituse tulemus (õpiväljundid) Õppe läbinu teab: kuidas täiskasvanud inimene õpib ja kuidas õpiprotsessi juhtida; millised grupiprotsessid koolitusel ilmnevad ning kuidas nendega arvestada koolituse ettevalmistamisel ja … Read more