Seminaride ja lühikoolituste programmide koostamine

Seminare, ettekandeid ja lühikoolitusi saab edukalt läbi viia ka inimene, kel ei ole vastavat väljaõpet ja kogemust, küll aga on tal spetsialisti poolt koostatud kava/programm ja saadud nõuanded selle programmi rakendamiseks.

Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu aastakonverents 2019
Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu aastakonverents 2019

Konsultatsiooni eesmärk

Konsultatsiooni eesmärk on luua programm/kava konkreetse ürituse läbi viimiseks ning nõustada esinejat/ tegevuse juhti selle programmi kasutamiseks.

Konsultatsiooni tulemus

  • Tellijal on olemas kirjalik ürituse läbiviimise kava koos meetodite, ajakava, materjali vajaduste jm kirjeldusega
  • Kava arvestab konkreetse ürituse eesmärgi, formaadi, osalejate, võimaluste ja piirangutega ning on tegevused üles ehitanud nii, et ürituse eesmärk saaks täidetud parimal moel
  • Kava arvestab ürituse läbiviia/tellija oskuste, võimete ja valmisolekuga meetodeid rakendada ning on tellijale jõukohane läbi viia
  • Vajadusel on tellija saanud nõustamist (teooria, materjalid, demonstratsioonid, harjutamine) erinevate meetodite kasutamiseks
  • Olulise tähtsusega esinemiste puhul võib olla kokku lepitud konsultandi tugi kogu ürituse ajaks.

Sihtgrupp

Konsultatsioon on vajalik inimesele, kes on saanud/võtnud ühekordse ülesande mingi ülesastumise (ettekanne, seminari juhtimine, lühikoolitused jms) korraldamiseks, kuid kel puuduvad teadmised ja kogemused, kuidas teha seda tulemuslikult, auditooriumit kaasa haaraval ja aktiviseerival moel.

Formaat

Konsultatsioon koosneb vestlussessioonidest tellijaga (veebis või näost-näkku). Kohtumiste vahel teevad konsultant ja tellija individuaalselt vajalikke ülesandeid, koostavad kirjalikke materjale, visuaale jms.

Sessioonide arv ja pikkus sõltub ülesandest ja see lepitakse tellijaga kokku esimese sessiooni käigus.

Meetodid ja materjal

Täpsustatud tellimuse alusel koostab konsultant ürituse esmase struktuuri ja tegevuskava, valib töömeetodid ja annab soovitused visuaalsete abivahendite loomiseks (kui neid on vaja). Tellija tutvub kavaga, tema märkuste põhjal teeb konsultant programmi muudatusi.

Programm vaadatakse koos tellijaga läbi, pidades silmas tellija oskusi ja valmisolekut erinevaid meetodeid rakendada. Vajadusel tehakse parandusi. Konsultant õpetab valitud meetodite läbi viimist, vajadusel lastes neid harjutada ning tagasisidestades ja nõustades sooritust.

Konsultatsiooniga seondub

Näited tehtud töödest

  • Luua Metsanduskooli 2-päevase sügisseminari programm
  • Jõgeva SAI 2-päevane koolitusprogramm konsulentide koolitamiseks
  • IF Eesti kindlustuse arenduspäev ja grupijuhtide väljaõpe
  • EPKK Lihafookusgrupi 0,5 päevase koosoleku kava