Esinemisoskuste intensiivtreening

Esinemisoskuste intensiivtreening aitab esineda mõjusalt, enesekindlalt ja veenvalt – see oskus on universaalne. Esinemisoskust läheb vaja müügi- ja läbirääkimissituatsioonides, poliitikas, juhtimisel, õpetamisel, eraelus. Head esinejad paistavad silma ning on reeglina edukad. Ka need inimesed, kes ei tee ettekandeid, koolitusi või presentatsioone, esinevad vähemalt paar korda päevas. Olgu see siis teabe jagamine, oma seisukoha põhjendamine, kellegi … Read more

Koosolekute läbiviimine

Tänapäevases töökeskkonnas veedavad paljud inimesed märkimisväärselt aega nõupidamistel või koosolekutel osaledes või neid juhtides. Samas on rahulolu koosolekute tulemuslikkusega tihti väike. Treeningu eesmärk Treeningu eesmärgiks on arendada koosolekute eesmärgistamise ja juhtimise oskusi selleks, et suurendada koosolekute tulemuslikkust ja osalejate rahulolu. Treeningu teemad ja harjutused Millised on koosolekute liigid ja eesmärgid, osalejate rollid Miks nõupidamised ebaõnnestuvad … Read more

Konfliktide juhtimine

Vastuolud ja konfliktid on meie elu lahutamatu osa. Konflikt iseenesest ei ole hea ega halb. Loeb see, kuidas me neid lahendame – konstruktiivselt ja suhteid säilitavalt või destruktiivselt, rikkudes suhteid ja alandades enesehinnangut. Treeningu eesmärk Treeningu eesmärk on arendada osalejate suhtlemis- ja mõjutamisoskusi ning tutvustada erinevaid konfliktilahendusmudeleid ja -strateegiaid. Treeningu teemad ja harjutused Konfliktide juhtimise … Read more

Motiveerimisoskused

Teise inimese motivatsiooni tekke ja hoidmise toetamine võib olla oluline väga erinevates eluvaldkondades. Erinevaid motivatsiooniteooriaid on viimasel aastasajal loodud kümneid ja kümneid. Ükski neist ei ole vale, samas ei suuda ükski neist ka lõpuni ära seletada motivatsiooni olemust. See on mõistetav, sest erinevalt näiteks kompetentsidest või isiksuseomadustest, on motivatsioon ajas väga kiiresti muutuv ja individuaalne … Read more

Mõjutamisoskused

Mõjutamisoskused on kaasasündinud ja selleks, et oma tahtmist saada, rakendatakse neid esialgu intuitiivselt. Elu jooksul õpitakse nii mõndagi juurde, paraku usutakse jätkuvalt, et suhtlemine ja mõjutamine on midagi, mis peab inimesel tulema iseenesest.  Võib aga üsna kindlalt öelda, et intuitiivne suhtlemine ei ole kuigi tõhus ja tihti on tulemused planeeritule hoopis vastupidised – intuitiivne ja … Read more

Juhtimisoskused

Juhiks ei sünnita, juhiks saadakse. Nagu iga teinegi oskus, on ka inimeste juhtimise oskus õpitav. Aega-ajalt tuleb siiski ette, et juht vajab uusi teadmisi või teatud oskuste lihvimist, et muutuvas keskkonnas väiksema energiakuluga toime tulla ja õigetele asjadele keskenduda. Developdesign® on välja töötanud rea erinervaid juhtimiskoolituse programme, mida kohandatakse vastavalt vajadusele ja kliendi soovile. Eelintervjuude … Read more

Tagasisidestamine

Tagasiside andmisega tegelevad kõik, kes juhivad, juhendavad ja arendavad inimesi. Tagasiside aitab partnerit uute oskuste või tegutsemisviiside omandamisel, käitumise muutmisel  ja arengupotentsiaali avamisel.  Hästi antud tagasiside innustab, motiveerib ning parandab suhteid. Kuid mitte alati ei ole tagasiside andmine lihtne ning mitte alati ei võeta seda kuulda. Treeningu eesmärk Treeningu eesmärk on arendada tagasiside efektiivseks andmiseks … Read more

Juhendamine

Juhendamist võib vajada iga töötaja, kes asub täitma uusi tööülesandeid või  muudab oma tööalast rolli organisatsioonis. On valdkondi, kus juhendamise kvaliteedist sõltub palju – töö on keerukas ja eksimuse hind kallis. Tulemuslik juhendamine sisaldab teadmiste-oskuste edasi andmist ja õpetab edukalt toime tulema keerulistes olukodades. Treeningu eesmärk Olenemata valdkonnast, on meie treeningu eesmärgiks juhendamisoskuste arendamine, konkreetsete … Read more

Klienditeenindus

Suurepärane teeninduskogemus jääb kauaks meelde – halb veel kauemaks. Klienditeeninduse treening aitab luua ja toetada organisatsiooni eripärast teeninduskultuuri. Treeningus keskendume nendele olukordadele, mis määravad kliendi rahulolu. Treeningu teemad ja harjutused Analüüsime organisatsioonis keerulisi teenindusjuhtumeid ja leiame kohaseid tegutsemisjuhiseid Uurime, kuidas kujundada ja juhtida teenindus-või müügiprotsessi ja milline on iga töötaja roll selles protsessis Vaatleme praktilisi … Read more

Suhtlemistreening

Ladus suhtlemine moodustab niivõrd lahutamatu osa meie igapäevaelust, et me ei pruugi tähelegi panna selle oskuse olulisust. Küll aga märkame seda siis, kui peame tunnistama, et on olnud raskusi enda arusaadavaks tegemisega või teiste mõistmisega. Õnneks on suhtlemisoskused arendatavad. Treeningu eesmärk Arendada osalejate baasilisi ja/või spetsiifilisi suhtlemisoskusi (suhtlemine läbirääkimistel, müügis või klienditeeninduses, konfliktide lahendamisel, juhtimisvestluste … Read more