Arendusjuhtimine

Tänapäeva juhid on olukorras, kus neilt nõutakse üha suuremate eesmärkide saavutamist järjest vähenevate ressurssidega – aeg, inimesed, eelarve. Eesmärkide saavutamiseks on vaja töötajaid, kes teavad, oskavad, tahavad ja suudavad teha oma tööd parimal viisil. Juhi ülesanne on järjekindlalt toetada oma meeskonnaliikmete motivatsiooni ja kompetentside kasvu. Koolituse tulemus Koolituse tulemusena teab õppija inimeste arendustegevustega seonduvaid protsesse … Read more

Koolitajakoolitus

Täiskasvanud inimese õppimine on keerukas ja kompleksne protsess, mida tänapäeva neoroteadus huviga uurib. Koolitaja, kes teab täiskasvanukoolituse printsiipe ja oskab kasutada tõenduspõhiseid õppimist toetavaid ning õppureid kaasavaid ja aktiviseerivaid meetodeid, saab kindlasti paremaid tulemusi, kui tavapärane „loengulugeja“. Koolituse eesmärk Arendada osalejate koolitamisoskusi ning õpetada neid ette valmistama ja läbi viima tulemuslikke koolitusprogramme. Spetsiifilised eesmärgid, kui … Read more

Isikliku efektiivsuse suurendamine

Isikliku efektiivsuse mõõdupuuks on tulemuslikkuse ja rahulolu tasakaal. Paljud jõuavad tulemuseni, tundmata sealjuures rahulolu. Pikaajaline rahulolematus hakkab mõjutama tulemusi ning vähendab efektiivsust. Koolituse eesmärk Koolituse eesmärgiks on eneseteadlikkuse suurendamine ja praktiliste võtete andmine oskuslikumaks enesejuhtimiseks. Koolituse tulemus (õpiväljundid) Koolituse läbinu: teab, millised on ta tulemuslikkuse ja rahulolu allikad ja toimivad enesejuhtimise võtted mõistab, millised on … Read more

Koosolekute läbiviimine

Tänapäevases töökeskkonnas veedavad paljud inimesed märkimisväärselt aega nõupidamistel või koosolekutel osaledes või neid juhtides. Samas on rahulolu koosolekute tulemuslikkusega tihti väike. Treeningu eesmärk Treeningu eesmärgiks on arendada koosolekute eesmärgistamise ja juhtimise oskusi selleks, et suurendada koosolekute tulemuslikkust ja osalejate rahulolu. Treeningu teemad ja harjutused Millised on koosolekute liigid ja eesmärgid, osalejate rollid Miks nõupidamised ebaõnnestuvad … Read more

Eesmärgistamine

Oskuslik eesmärkide püstitamine on eelduseks suurepäraste tulemuste saavutamisel.  Eesmärgistamisega tegeleb igaüks, kes tahab olla edukas. Hästi püstitatud eesmärgid innustavad ja motiveerivad ning muudavad lihtsaks tulemuste hindamise. Koolituse eesmärk Eesmärgistamise koolitus aitab selgusele jõuda prioriteetides, seada motiveerivaid ja arendavaid eesmärke nii endale kui meeskonnale ning õpetab, kuidas konkreetselt sõnastada ja muuta mõõdetavaks nii äritulemuste kui isiksusliku … Read more

Konfliktide juhtimine

Vastuolud ja konfliktid on meie elu lahutamatu osa. Konflikt iseenesest ei ole hea ega halb. Loeb see, kuidas me neid lahendame – konstruktiivselt ja suhteid säilitavalt või destruktiivselt, rikkudes suhteid ja alandades enesehinnangut. Treeningu eesmärk Treeningu eesmärk on arendada osalejate suhtlemis- ja mõjutamisoskusi ning tutvustada erinevaid konfliktilahendusmudeleid ja -strateegiaid. Treeningu teemad ja harjutused Konfliktide juhtimise … Read more

Motiveerimisoskused

Teise inimese motivatsiooni tekke ja hoidmise toetamine võib olla oluline väga erinevates eluvaldkondades. Erinevaid motivatsiooniteooriaid on viimasel aastasajal loodud kümneid ja kümneid. Ükski neist ei ole vale, samas ei suuda ükski neist ka lõpuni ära seletada motivatsiooni olemust. See on mõistetav, sest erinevalt näiteks kompetentsidest või isiksuseomadustest, on motivatsioon ajas väga kiiresti muutuv ja individuaalne … Read more

Mõjutamisoskused

Mõjutamisoskused on kaasasündinud ja selleks, et oma tahtmist saada, rakendatakse neid esialgu intuitiivselt. Elu jooksul õpitakse nii mõndagi juurde, paraku usutakse jätkuvalt, et suhtlemine ja mõjutamine on midagi, mis peab inimesel tulema iseenesest.  Võib aga üsna kindlalt öelda, et intuitiivne suhtlemine ei ole kuigi tõhus ja tihti on tulemused planeeritule hoopis vastupidised – intuitiivne ja … Read more

Juhtimisoskused

Juhiks ei sünnita, juhiks saadakse. Nagu iga teinegi oskus, on ka inimeste juhtimise oskus õpitav. Aega-ajalt tuleb siiski ette, et juht vajab uusi teadmisi või teatud oskuste lihvimist, et muutuvas keskkonnas väiksema energiakuluga toime tulla ja õigetele asjadele keskenduda. Developdesign® on välja töötanud rea erinervaid juhtimiskoolituse programme, mida kohandatakse vastavalt vajadusele ja kliendi soovile. Eelintervjuude … Read more