Väärtuste mäng

Mäng on lõbus ja kaasahaarav meetod väärtuskäitumise arendamiseks ja ühtlustamiseks organisatsioonis. Mängu variatsioonid võimaldavad ka organisatsiooni jaoks väärtusi genereerida, kui need puuduvad; või töötada organisatsiooni kompetentsimudeliga ja selles kirjeldatud käitumistega. Mängu eesmärk Mängu eesmärk on stimuleerida aktiivset ja avameelset arutelu organisatsiooni väärtuskäitumise üle ning seeläbi ühtlustada organisatsiooni töötajate arusaama organisatsiooni deklareeritud väärtustest. Samuti kokku leppida … Read more

Seminaride ja lühikoolituste programmide koostamine

Seminare, ettekandeid ja lühikoolitusi saab edukalt läbi viia ka inimene, kel ei ole vastavat väljaõpet ja kogemust, küll aga on tal spetsialisti poolt koostatud kava/programm ja saadud nõuanded selle programmi rakendamiseks. Konsultatsiooni eesmärk Konsultatsiooni eesmärk on luua programm/kava konkreetse ürituse läbi viimiseks ning nõustada esinejat/ tegevuse juhti selle programmi kasutamiseks. Konsultatsiooni tulemus Tellijal on olemas … Read more

Organisatsiooni väärtuste kaardistamine

Paljud organisatsioonid on sõnastanud oma põhiväärtused, millele nad tuginevad eesmärkide püstitamisel ja töö korraldamisel. Kuid nende väärtuste kõrval, mida soovitakse näidata klientidele, tarbijale või äripartneritele, võivad organisatsioonis olevad inimesed või meeskonnad kanda veel teisigi väärtusi, mis oluliselt mõjutavad igapäevatöö tulemusi. Eesmärk Selleks, et  arendada väärtuspõhist juhtimist, parandada koostööd ja teineteisemõistmist, vähendada konflikte, viia läbi muudatusi … Read more

Standardite, protseduuride ja juhendmaterjalide koostamine

Standardite, protseduuride ja juhendmaterjalide koostamise peamiseks eesmärgiks on organisatsiooni tööprotsesside reguleerimine ja ühtlustamine. Materjalide koostamine on loominguline protsess, kus loojateks on organisatsiooni liikmed ise koostöös konsultandiga. Konsultandi töö seisneb eesmärgistamises, loomeprotsessi suunamises, kitsaskohtadele tähelepanu juhtimises ning analüüsis ja lõpptulemuse vormistamises. Standardite, protseduuride ja juhendmaterjalide koostamise aluseks on organisatsiooni seniste käitumisjuhendite, kultuuri ja tööprotsesside uuring/analüüs. Konsultandiga … Read more

Personalisüsteemide auditid

Uues organisatsioonis tööd alustaval juhil või personalijuhil on oluline teada, kuidas toimivad organisatsiooni personalisüsteemid ja -töö. Selleks, et saada kiire tervikpilt ja/või saada teada mõne konkreetse valdkonna (nt. koolitus, värbamine, palgasüsteem jm) tugevused ja arenguvajadused organisatsioonis, on otstarbekas tellida või ise läbi viia personalisüsteemide audit. Personalisüsteemide auditi eesmärk Personalivaldkondade tegevuse auditi eesmärgiks on aidata juhil … Read more

Arenguvestluste süsteemi loomine

Arenguvestlus on juhtimisinstrument, mida kasutatakse ühiseks eesmärgistamiseks ja tulemuste analüüsiks juhi ja alluva vahel. Leidub organisatsioone, kus arenguvestluse läbiviimist võetakse kui juhtidele peale sunnitud tüütut kohustust. Sellest on kahju, sest arenguvestlus teenib mitmeid, juhile kasulikke ja vajalikke eesmärke. Arenguvestluste süsteem on kokkulepete ja toimivate protseduuride kogum, mis seob vestlused organisatsiooni juhtimissüsteemiga ning võimaldab teavitada töötajaid  … Read more

Kompetentsimudelite loomine

Kompetentsimudel kirjeldab organisatsioonis töö edukaks sooritamiseks vajalikud kompetentsid ja nende tasemed ametikohtade või juhtimistasandite lõikes. Mudel seob valiku ja värbamise, koolituse, tulemusjuhtimise, karjäärisüsteemi, palgasüsteemi ja teised personalivaldkonnad organisatsiooni põhiväärtuste ja eesmärkidega. Konsultatsiooniteenuse eesmärk Vastavalt tellija soovile ja vajadustele kas aidata organisatsioonil luua kompetentsimudelit, arendada juba olemasolevat mudelit või konsulteerida mudeli kasutamist. Konsultatsiooniteenuse tulemus Tulemus sõltub … Read more

Arenguseminarid

Arenguseminar on grupitöö vorm, kus aktiviseerivate töömeetoditega õhutatakse osalejate vaba mõttevahetust, loovust, süvitsi ja “raamist väljas” mõtlemist ja seda kõike konkreetse teema või arenguülesande piirides. Seminari eesmärk Arenguseminar kui töövorm on universaalne. Seda saab kasutada, et määrata ja täpsustada organisatsiooni strateegiat, eesmärke, arengusuundi, tegevuskavasid, lahendada probleeme või konflikte, analüüsida turusituatsiooni, suurendada teineteisemõistmist, sõlmida kokkuleppeid töötajate … Read more

Sisekoolitussüsteemi loomine

Sisekoolitussüsteemi loomist pakume organisatsioonidele, kes soovivad paremini rakendada oma töötajate teadmisi ja kogemusi organisatsiooni arendamiseks. Sageli valdavad töötajad oskusteavet, mille jagamine teistega võiks oluliselt suurendada konkurentsieelist või töö tulemuslikkust. Hästi toimiva sisekoolitussüsteemi abil on võimalik neid teadmisi vähekulukalt ja tulemuslikult  töötajatel üksteisele edasi anda. Konsultatsiooniteenused Pakume teenuseid ja konsultatsioone sisekoolitussüsteemi loomiseks, käivitamiseks organisatsioonis või olemasoleva … Read more

Mentorlussüsteemi loomine

Pakume teenuseid ja konsultatsioone mentorlussüsteemi loomiseks, käivitamiseks organisatsioonis või olemasoleva süsteemi arendamiseks: Seminaride korraldamine mentorluse põhimõtete tutvustamiseks Organisatsiooni jaoks mentorluspõhimõtete ja hea tava koostamine (koos juhtide ja töötajate kaasamisega) Mentorluseks vajalike oskuste arendamine koolitustel ja individuaalkonsultatsioonidena Mentorite kovisioonisüsteemi loomine ja käivitamine