Personalisüsteemide auditid

Uues organisatsioonis tööd alustaval juhil või personalijuhil on oluline teada, kuidas toimivad organisatsiooni personalisüsteemid ja -töö. Selleks, et saada kiire tervikpilt ja/või saada teada mõne konkreetse valdkonna (nt. koolitus, värbamine, palgasüsteem jm) tugevused ja arenguvajadused organisatsioonis, on otstarbekas tellida või ise läbi viia personalisüsteemide audit.

Personalisüsteemide auditi näidis
Personalisüsteemide auditi näidis

Personalisüsteemide auditi eesmärk

Personalivaldkondade tegevuse auditi eesmärgiks on aidata juhil ja personalijuhil saada hinnang personalitöö tõhususele organisatsioonis ning tuua välja arenguvajadused, muudatusvajadused ja inimkapitaliga seotud riskid.

Konsultatsiooni tulemus

Peronalisüsteemide auditi tulemusena valmib kiiret visuaalset tervikpilti pakkuv raport, mis toob esile personalitöö kui terviku ja/või mõne konkreetse personalivaldkonna hetkeolukorra.

Auditi tulemused on aluseks edasisele arendustegevusele. Nende abil määratakse ja prioritiseeritakse personalitöö strateegilised eesmärgid ning koostatakse tegevuskavad ja arenduseelarve.

Personalisüsteemide auditi sihtgrupp

Personalijuhid ja -spetsialistid, juhid.

Formaat

Auditiks pakume kahte võimalust:

  1. Teha ise kiiraudit, kasutades meie tasuta allalaaditavaid värvimisraamatuid (vt.allpool). Vajadusel toetame nõu ja jõuga, pakkudes telefoni- või videokõne konsultatsioone.
  2. Tellida audit meie konsultandilt. Sel juhul keskendume konkreetse organisatsiooni spetsiifikale, lepime kokku auditi valdkonnad, küsimused ja hindamiskriteeriumid.
Personalisüsteemide auditi alusküsimustik ja hindamiskriteeriumid
Näide koolitusauditi alusküsimustikust ja hindamiskriteeriumitest.

Meetodid ja materjal

Tellitud auditi puhul lepime kliendiga esmalt kokku auditi tegevus- ja ajakava ning teemad. Konsultandid koostavad alusküsimustiku ja hindamiskriteeriumid ja kooskõlastavad need kliendiga.

Informatsiooni kogumiseks tutvume dokumentatsiooniga, viime läbi individuaal- ja grupiintervjuusid töötajatega.

Koostame lõppraporti koos konsultandi tähelepanekute ja soovitustega ning tutvustame seda tellijale.

Soovi korral tutvustame auditi tulemusi koosolekutel ja seminaridel.

Personalisüsteemide auditi töökeeleks võib olla eesti-, inglise- või vene keel.

Konsultatsiooniga seondub

Arenguseminarid