TAZ!® mõtlemis- ja käitumisstiilide uuring

TAZ!® – Thinking/Action Zone®  profiil on hindamisinstrument, mis võimaldab kindlaks teha inimese loomupärase mõtlemise ja tegutsemise stiili. Edukas suhtlemine ja tulemuslik koostöö eeldab eneseteadlikkust ning partneri aktsepteerimist ja väärtustamist. TAZ!® profiil aitab inimesel paremini mõista oma käitumist ja näha erinevusi teiste ja enda vahel. Igal inimesel on unikaalne kombinatsioon mõtlemis- ja tegutsemisviisidest. Iga mõtlemis- ja … Read more

Organisatsiooni väärtuste kaardistamine

Paljud organisatsioonid on sõnastanud oma põhiväärtused, millele nad tuginevad eesmärkide püstitamisel ja töö korraldamisel. Kuid nende väärtuste kõrval, mida soovitakse näidata klientidele, tarbijale või äripartneritele, võivad organisatsioonis olevad inimesed või meeskonnad kanda veel teisigi väärtusi, mis oluliselt mõjutavad igapäevatöö tulemusi. Eesmärk Selleks, et  arendada väärtuspõhist juhtimist, parandada koostööd ja teineteisemõistmist, vähendada konflikte, viia läbi muudatusi … Read more

Personalisüsteemide auditid

Uues organisatsioonis tööd alustaval juhil või personalijuhil on oluline teada, kuidas toimivad organisatsiooni personalisüsteemid ja -töö. Selleks, et saada kiire tervikpilt ja/või saada teada mõne konkreetse valdkonna (nt. koolitus, värbamine, palgasüsteem jm) tugevused ja arenguvajadused organisatsioonis, on otstarbekas tellida või ise läbi viia personalisüsteemide audit. Personalisüsteemide auditi eesmärk Personalivaldkondade tegevuse auditi eesmärgiks on aidata juhil … Read more

360° tagasiside hindamine

360° tagasiside hindamine on hindamis- ja arendamisinstrument, mille abil on võimalik koguda kompleksne tagasiside inimese kompetentsidele, oskustele ja käitumisele. Hindamise tulemusena saab inimene teada, kuidas tajuvad tema käitumist kaastöötajad või teised temaga lähedalt seotud grupid. Joonistuvad välja inimesed tugevused ja arenguruum nähtuna teiste poolt. Kaks argumenti 360° tagasiside hindamise tegemise toetuseks: Annab ausa vastuse küsimusele … Read more

Töörahulolu-uuringud

Töörahulolu perioodiline uurimine organisatsioonis annab väärtuslikku sisendit juhtimisotsuste tegemiseks ja arendustegevuste planeerimiseks. Samuti pakub see töötajatele väljundit oma arvamuste ja ettepanekute edastamiseks juhtkonnale ning suurendab seeläbi kaasatuse tunnet ja töömotivatsiooni. Konsultantide kaasamine uuringu läbiviimisesse tagab osalejate anonüümsuse ja konfidentsiaalsuse ning suurendab vastuste usaldusväärsust. Pakume uuringute läbiviimist veebikeskkonnas, paber-pliiats vormis või kombineeritult. Teostame uuringuid tellija küsimustikuga, … Read more