Töörahulolu-uuringud

Töörahulolu perioodiline uurimine organisatsioonis annab väärtuslikku sisendit juhtimisotsuste tegemiseks ja arendustegevuste planeerimiseks. Samuti pakub see töötajatele väljundit oma arvamuste ja ettepanekute edastamiseks juhtkonnale ning suurendab seeläbi kaasatuse tunnet ja töömotivatsiooni.

Konsultantide kaasamine uuringu läbiviimisesse tagab osalejate anonüümsuse ja konfidentsiaalsuse ning suurendab vastuste usaldusväärsust.

  • Pakume uuringute läbiviimist veebikeskkonnas, paber-pliiats vormis või kombineeritult.
  • Teostame uuringuid tellija küsimustikuga, aitame küsimustikke koostada või pakume oma näidisküsimustikke. Vajadusel tõlgime küsimused võõrkeelde (eeskätt vene ja inglise keeled). Sisestame paberkandjal laekunud vastused.
  • Anname tellijale regulaarseid ülevaateid küsitluse kulgemisest ja osalusmäärast.
  • Töötleme ja analüüsime laekunud andmed ning koostame organisatsiooni lõppraporti. Teeme võrdlused struktuuriüksuste, ametikohtade gruppide vm tellija poolt määratud parameetrite lõikes. Teeme statistilise olulisuse ja seoste analüüsid.
  • Presenteerime tulemusi juhtkonnale ja töötajate gruppidele. Koostame tulemuste lühiülevaate organisatsiooni sisekommunikatsiooni tarbeks.